คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดบางเตย   
   d.walika
นางสาววาลิกา  สุขวิเศษ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
d.sittisak
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์  เมฆพัฒน์
รองผู้อำนวยการ 
 d.virul
นายวิรุฬ  วรธงไชย

รองผู้อำนวยการ
 d.siriwan
นางสาวศิริวรรณ  ทั่งสุวรรณ

รองผู้อำนวยการคณะครูสายชั้นอนุบาล 1 
ausa
น.ส.อุษา  มณีวงษ์
ครู ค.ศ.1
ubonwan
น.ส.อุบลวรรณ  รองเลื่อน
ครู ค.ศ.1
anchalika
น.ส.อัญชลิกา  สุโทวา
ครูผู้ช่วย
araya
นางอารยา  เจิ่งฤทธิ์
พี่เลี้ยง(ชั่วคราว)


narawadee
น.ส.ณาราวดี  กาญจนรังษี
พี่เลี้ยง(ชั่วคราว)

  

คณะครูสายชั้นอนุบาล 2
hudsatorn
นายหรรษธร  กุศลสนอง
ครู ค.ศ.2

jarunee
นางจารุณี  ชัยจันดา
ครู ค.ศ.3
   
klurwan
นางเครือวัลย์  กลิ่นมณี
พี่เลี้ยง(ชั่วคราว)
trinut
น.ส.ตรีนุช  ฉัตรเดชะ
พี่เลี้ยง(ชั่วคราว)
sirirat
นางสิริรัตน์  ฉวีวรรณ
พี่เลี้ยง(ประจำ)
sodsai
นางสดใส  ถิ่นที่
พี่เลี้ยง(ชั่วคราว)

 

  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
dararat
น.ส.ดารารัตน์  จันทร์อุดมรัตน์
ครู ค.ศ.2sarinrut-r
นางศรินรัตน์  รุ่งแจ้ง
ครู ค.ศ.2
anchalee
น.ส.อัญชลี  อินทร์โอภาส
ครู ค.ศ.2nipaporn
น.ส.นิภาพร  สายวงศ์
ครู ค.ศ.2
amornrut
นางอมรรัตน์  เปรมปรีดิ์
ครู ค.ศ.3
 
arjarn
นายอาจาร  จิรชีวะ
ครู ค.ศ.2
wiwantana
นางวิวรรธนา  เสนุชัย
ครู ค.ศ.2
bunhar
นางบุหงา  บรรจงพินิจ
ครู ค.ศ.1
 

 

  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
bunyaporn
นางบุณยาพร  เยี่ยมเจริญ
ครู ค.ศ.2

tiwa
นางทิวาท์  อุ่นแก้ว
ครู ค.ศ.1


somchai
นายสมชาย  พุ่มลำเจียก
ครู ค.ศ.1
nunnapas
น.ส.นันท์นภัส  สวัสดิ์นคร
ครู ค.ศ.3

  siriporn-y
นางศิริพร  ใยโฉม
ครู ค.ศ.3
weerayut
นายวีระยุทธ  เยี่ยมเจริญ
ครู ค.ศ.2
piyawit
นายปิยวิทย์  ประชาศิลป์
ครู ค.ศ.1
     

 

  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
jantiwaporn
นางจันทิวาพร  โสมรักษ์
ครู ค.ศ.1

natachawadee
น.ส.ณัฐชาวดี  วันดี
ครูผู้ช่วย
jaree
นางจารี  ศรีเทพ
ครู ค.ศ.3
jantana
นางจันทนา  ศรีไพโรจน์
ครู ค.ศ.3
sarinrut-ng
นางศรินรัตน์  เงินมาก
ครู ค.ศ.3

wannapa pra
น.ส.วรรณภา  ประดับเสริฐ
ครูผู้ช่วย 
 arun
นางอรุณ  ยนตร์เปี่ยม
ครู ค.ศ.3
nitiwut
นายนิติวุฒิ  ชุมทอง
ครู ค.ศ.2
prawan
นายประวรรต์  ชัดแววศรี
ครู ค.ศ.2
     

 

  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
siriporn-s
น.ส.ศิริพร  สิริยากุล
ครู ค.ศ.3

pattamaporn
น.ส.ปัทมาภรณ์  ประภาวงศ์
ครู ค.ศ.3
wisapen
นางวิสาเพ็ญ  ธิมา
ครู ค.ศ.2
jurairat
นางจุไรรัตน์  ช่างทองคำ
ครู ค.ศ.1
wannapa chur
นางสาววรรณภา  เชื้ออรัญ
ครู ค.ศ.1

somrudee
นางสมฤดี  สุขสุสร
ครู ค.ศ.3
jakkrit
นายจักรกฤษ  ถาวรสาลี
ครู ค.ศ.2
eakkachai
นายเอกชัย  พานทอง
ครู ค.ศ.2
rattiya
นางรัตติยา  สระทองหน
ครู ค.ศ.1
kritsadaporn
น.ส.กฤษฎาพร  พวงช้อย
ครู ค.ศ.1
   

 

  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
jutatip
น.ส.จุฑาทิพย์  ลามคำ
ครู ค.ศ.1

sitanan
น.ส.สิตานัน  อ่วมเครือ
ครู ค.ศ.1
suwanna
นางสุวรรณา  ผ่องวิจิตร
ครู ค.ศ.3
 sabaithip
นางสไบทิพย์  พานทอง
ครู ค.ศ.2
  supranee
น.ส.สุปราณี  สูงรัง
ครู ค.ศ.3
preecha
นายปรีชา  จันดาหงษ์
ครู ค.ศ.3
 
wisanlaya
น.ส.วิศัลยา  ศักดิ์ศรี
ครู ค.ศ.1
     

 

 

  คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
pattarasak
นายภัทรศักดิ์  ภู่วัฒนวนิชย์
ครู ค.ศ.3

nichapa
น.ส.ณิชาภา  วรรณทอง
ครู ค.ศ.1
warangkana
น.ส.วรางคณา  วิภาคะ
ครู ค.ศ.1
nutrujeeya
น.ส.ณัฐรุจีญา  ประภาสุติพัชร์
ครู ค.ศ.3


wannaporn
น.ส.วรรณพร  จันทร์หอม
ครู ค.ศ.1
benjamas
นางเบญจมาศ  โกยอนรรฆกุล
ครู ค.ศ.3
damronk
นายดำรงค์  ธิมา
ครู ค.ศ.3
suchon
นายสุชน  ทองมา
ครู ค.ศ.2
   

  

เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน

 

somying
น.ส.สมหญิง  จำปาเทศ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

  พนักงานสถานที่   
sompong
นายสมพงษ์  ถิ่นที่
พนักงานสถานที่(ประจำ)

daorueng
นายดาวเรือง  ต้นโต
พนักงานสถานที่(ประจำ)
sakai
นายสไกร  บุตระกุล
พนักงานสถานที่(ประจำ)
chaba
นางชบา  ขุนศรี
พนักงานสถานที่(ประจำ)
pimnipa
นางพิมพ์นิภา  พุทธนิมนต์
พนักงานสถานที่(ชั่วคราว)