ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเสงี่ยม ตั้งเครือ  ครูใหญ่  พ.ศ.2475 - 2476 
2. นายสำลี สนธิลักษณ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2476 - 2477 
3. นายศิริ ศรีดาโสม ครูใหญ่ พ.ศ.2477 - 2479
4. นายแฉล้ม พงษ์ยั่งยืน ครูใหญ่ พ.ศ.2479 - 2483
5. นายสุทิน ศิริประเสริฐ ครูใหญ่ พ.ศ.2483 - 2517
6. นายปรีชา วาสิงหน อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2517 - 2527
7. นางอุษา ทวิพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2527 - 2532
8. นายสามารถ ปัญญาศิริ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2532 - 2533
9. นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น ผู้อำนวยการ พ.ศ.2533 - 2536
10. นางสมจิตต์ ขจรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2536 - 2541
11. นายจรูญ ใจงาม ผู้อำนวยการ พ.ศ.2541 - 2542
12. นายมงคล สังข์ทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ.2542 - 2543
13. นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น ผู้อำนวยการ พ.ศ.2543 - 2545
14. นายวิชัย เฟื่องฟู ผู้อำนวยการ พ.ศ.2545 - 2546
15. นายประพจน์ ทองบุ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2546 - 2550
16. นางรุศิรดา เก้าอุดม ผู้อำนวยการ พ.ศ.2550 - 2552
17. นางนภัสวรรณ ทัศนาญชลี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2552 - 2554
18. นางยินดี โรจนวิเชียร ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554 - 2556
19. นางสาวนงเยาว์  วิจิตรหงษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2556 -  ปัจจุบัน
     
Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras