ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์

“โรงเรียนวัดบางเตยมีมาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมดี  บุคลากรมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เป็นที่ยอมรับของชุมชน”


เป้าประสงค์ของการพัฒนา
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. บุคลากรมีคุณภาพ
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน


อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียนวัดบางเตย คือ
    ก.
บก. บต.

ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร
บก. หมายถึง เขตบึงกุ่ม
บต. หมายถึง โรงเรียนวัดบางเตย


ตราสัญญลักษณ์

Logo Bangtoei
สัญลักษณ์โรงเรียนวัดบางเตย เป็นวงกลม มีรูปวัดและเจดีย์อยู่เหนือตัวอักษร บต. ล้อมรอบด้วยคำว่าโรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เอกลักษณ์

รู้รักษ์วัฒนธรรมไทย

 

อัตลักษณ์

มารยาทดี  มีวินัย


ปรัชญา

การศึกษาคือ การพัฒนาความรู้คุ่คุณธรรม


คติพจน์

การศึกษาพัฒนาคุณภาพคน


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ แดง - น้ำเงิน
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเยือกเย็น อ่อนหวาน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเตย