ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์

“โรงเรียนวัดบางเตย จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน”


เป้าประสงค์ของการพัฒนา
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
2. บุคลากรมีคุณภาพ
3. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน


อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียนวัดบางเตย คือ
    ก.
บก. บต.

ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร
บก. หมายถึง เขตบึงกุ่ม
บต. หมายถึง โรงเรียนวัดบางเตย


ตราสัญญลักษณ์

Logo Bangtoei
สัญลักษณ์โรงเรียนวัดบางเตย เป็นวงกลม มีรูปวัดและเจดีย์อยู่เหนือตัวอักษร บต. ล้อมรอบด้วยคำว่าโรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


ปรัชญา

การศึกษาคือ การพัฒนาความรู้คุ่คุณธรรม


คติพจน์

การศึกษาพัฒนาคุณภาพคน


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ แดง - น้ำเงิน
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเยือกเย็น อ่อนหวาน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเตย