วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

science week 60
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560

โรงเรียนวัดบางเตย  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560  เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ การนำเอาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง

DSC_0224.JPGDSC_0228.JPGDSC_0229.JPGDSC_0230.JPGDSC_0231.JPGDSC_0233.JPGDSC_0234.JPGDSC_0236.JPGDSC_0237.JPGDSC_0238.JPGDSC_0239.JPGDSC_0240.JPGDSC_0241.JPGDSC_0242.JPGDSC_0243.JPGDSC_0244.JPGDSC_0245.JPGDSC_0246.JPGDSC_0247.JPGDSC_0248.JPGDSC_0249.JPGDSC_0250.JPGDSC_0251.JPGDSC_0252.JPGDSC_0253.JPGDSC_0254.JPGDSC_0255.JPGDSC_0256.JPGDSC_0257.JPGDSC_0258.JPGDSC_0259.JPGDSC_0260.JPGDSC_0261.JPGDSC_0262.JPGDSC_0263.JPGDSC_0265.JPGDSC_0266.JPGDSC_0267.JPGDSC_0268.JPGDSC_0269.JPGDSC_0270.JPGDSC_0271.JPGDSC_0272.JPGDSC_0273.JPGDSC_0274.JPGDSC_0275.JPGDSC_0276.JPGDSC_0277.JPGDSC_0278.JPGDSC_0279.JPGDSC_0280.JPGDSC_0281.JPGDSC_0282.JPGDSC_0283.JPGDSC_0284.JPGDSC_0285.JPGDSC_0286.JPGDSC_0287.JPGDSC_0288.JPGDSC_0289.JPGDSC_0290.JPGDSC_0291.JPGDSC_0292.JPGDSC_0293.JPGDSC_0294.JPGDSC_0295.JPGDSC_0296.JPGDSC_0298.JPGDSC_0299.JPGDSC_0300.JPGDSC_0301.JPGDSC_0302.JPGDSC_0303.JPGDSC_0304.JPGDSC_0305.JPGDSC_0306.JPGDSC_0307.JPGDSC_0308.JPGDSC_0309.JPGDSC_0310.JPGDSC_0311.JPGDSC_0312.JPGDSC_0313.JPGDSC_0314.JPGDSC_0315.JPGDSC_0316.JPGDSC_0317.JPGDSC_0318.JPGDSC_0319.JPGDSC_0320.JPGDSC_0321.JPGDSC_0322.JPGDSC_0323.JPGDSC_0325.JPGDSC_0327.JPGDSC_0328.JPGDSC_0329.JPGDSC_0330.JPGDSC_0331.JPGDSC_0332.JPGDSC_0333.JPGDSC_0334.JPGDSC_0335.JPGDSC_0336.JPGDSC_0337.JPGDSC_0338.JPGDSC_0339.JPGDSC_0340.JPGDSC_0341.JPGDSC_0342.JPGDSC_0343.JPGDSC_0344.JPGDSC_0345.JPGDSC_0346.JPGDSC_0347.JPGDSC_0348.JPGDSC_0349.1.JPGDSC_0349.2.JPGDSC_0349.3.JPGDSC_0349.4.JPGDSC_0349.5.JPGDSC_0349.6.JPGDSC_0349.7.JPGDSC_0349.8.JPGDSC_0349.9.JPGDSC_0349.10.JPGDSC_0349.11.JPGDSC_0349.12.JPGDSC_0349.13.JPGDSC_0349.14.JPGDSC_0349.15.JPGDSC_0349.16.JPGDSC_0349.17.JPGDSC_0349.18.JPGDSC_0349.19.JPGDSC_0349.20.JPGDSC_0349.21.JPGDSC_0349.22.JPGDSC_0349.23.JPGDSC_0349.24.JPGDSC_0349.25.JPGDSC_0349.26.JPGDSC_0349.27.JPGDSC_0349.28.JPGDSC_0349.29.JPGDSC_0349.30.JPGDSC_0349.31.JPGDSC_0349.32.JPGDSC_0349.33.JPGDSC_0349.34.JPGDSC_0349.35.JPGDSC_0349.36.JPGDSC_0349.37.JPGDSC_0349.38.JPGDSC_0349.39.JPGDSC_0349.40.JPGDSC_0349.41.JPGDSC_0349.42.JPGDSC_0349.43.JPGDSC_0349.44.JPGDSC_0349.45.JPGDSC_0349.46.JPGDSC_0349.47.JPGDSC_0349.48.JPGDSC_0349.49.JPGDSC_0349.50.JPGDSC_0349.51.JPGDSC_0349.52.JPGDSC_0349.54.JPGDSC_0349.55.JPGDSC_0349.56.JPGDSC_0349.57.JPGDSC_0349.58.JPGDSC_0349.59.JPGDSC_0349.60.JPGDSC_0349.61.JPGDSC_0349.62.JPGDSC_0349.JPGDSC_0371.JPGDSC_0372.JPGDSC_0373.JPGDSC_0374.JPGDSC_0375.JPGDSC_0376.JPGDSC_0377.JPGDSC_0378.JPGDSC_0379.JPGDSC_0380.JPGDSC_0381.JPGDSC_0384.JPGDSC_0385.JPGDSC_0386.JPGDSC_0387.JPGDSC_0388.JPGDSC_0389.JPGDSC_0390.JPGDSC_0391.JPGDSC_0392.JPGDSC_0393.JPGDSC_0394.JPGDSC_0395.JPGDSC_0396.JPGDSC_0397.JPGDSC_0398.JPGDSC_0399.JPGDSC_0400.JPGDSC_0401.JPGDSC_0402.JPGDSC_0403.JPGDSC_0404.JPGDSC_0405.JPGDSC_0406.JPGDSC_0407.JPGDSC_0408.JPGDSC_0409.JPGDSC_0410.JPGDSC_0411.JPGDSC_0412.JPGDSC_0413.JPGDSC_0414.JPGDSC_0415.JPGDSC_0416.JPGDSC_0417.JPGDSC_0418.JPGDSC_0419.JPGDSC_0420.JPGDSC_0421.JPGDSC_0422.JPGDSC_0423.JPGDSC_0424.JPGDSC_0425.JPGDSC_0426.JPGDSC_0427.JPGDSC_0428.JPGDSC_0429.JPGDSC_0430.JPGDSC_0431.JPGDSC_0432.JPGDSC_0433.JPGDSC_0434.JPGDSC_0435.JPGDSC_0436.JPGDSC_0437.JPGDSC_0438.JPGDSC_0439.JPGDSC_0440.JPGDSC_0441.JPGDSC_0442.JPGDSC_0443.JPGDSC_0444.JPGDSC_0445.JPGDSC_0446.JPGDSC_0447.JPGDSC_0448.JPGDSC_0450.JPGDSC_0451.JPGDSC_0452.JPGDSC_0453.JPGDSC_0456.JPGDSC_0457.JPGDSC_0458.JPGDSC_0459.JPGDSC_0460.JPGDSC_0461.JPGDSC_0462.JPGDSC_0463.JPGDSC_0464.JPGDSC_0465.JPGDSC_0466.JPGDSC_0467.JPGDSC_0468.JPGDSC_0469.JPGDSC_0470.JPGDSC_0471.JPGDSC_0472.JPGDSC_0473.JPGDSC_0474.JPGDSC_0475.JPGDSC_0476.JPGDSC_0477.JPGDSC_0478.JPGDSC_0479.JPGDSC_0480.JPGDSC_0481.JPGDSC_0482.JPGDSC_0483.JPGDSC_0484.JPGDSC_0485.JPGDSC_0486.JPGDSC_0487.JPGDSC_0488.JPGDSC_0489.JPGDSC_0490.JPGDSC_0491.JPGDSC_0492.JPGDSC_0493.JPGDSC_0494.JPGDSC_0495.JPGDSC_0496.JPGDSC_0497.JPGDSC_0498.JPGDSC_0499.JPGDSC_0500.JPGDSC_0501.JPGDSC_0502.JPGDSC_0503.JPGDSC_0504.JPGDSC_0505.JPGDSC_0506.JPGDSC_0507.JPGDSC_0508.JPGDSC_0509.JPGDSC_0510.JPGDSC_0511.JPGDSC_0512.JPGDSC_0513.JPGDSC_0514.JPGDSC_0515.JPGDSC_0516.JPGDSC_0517.JPGDSC_0518.JPGDSC_0519.JPGDSC_0520.JPGDSC_0521.JPGDSC_0522.JPGDSC_0523.JPGDSC_0524.JPGDSC_0525.JPGDSC_0526.JPGDSC_0527.JPGDSC_0528.JPGDSC_0529.JPGDSC_0530.JPGDSC_0531.JPGDSC_0532.JPGDSC_0533.JPGDSC_0534.JPGDSC_0535.JPGDSC_0536.JPGDSC_0537.JPGDSC_0538.JPGDSC_0539.JPGDSC_0540.JPGDSC_0541.JPGDSC_0542.JPGDSC_0543.JPGDSC_0545.JPGDSC_0546.JPGDSC_0547.JPGDSC_0548.JPGDSC_0549.JPGDSC_0550.JPGDSC_0551.JPGDSC_0552.JPGDSC_0553.JPGDSC_0554.JPGDSC_0555.JPGDSC_0556.JPGDSC_0557.JPGDSC_0558.JPGDSC_0559.JPGDSC_0560.JPGDSC_0561.JPGDSC_0562.JPGDSC_0563.JPGDSC_0564.JPGDSC_0565.JPGDSC_0566.JPGDSC_0567.JPGDSC_0568.JPGDSC_0569.JPGDSC_0570.JPGDSC_0571.JPGDSC_0572.JPGDSC_0573.JPGDSC_0574.JPGDSC_0575.JPGDSC_0576.JPGDSC_0577.JPGDSC_0578.JPGDSC_0579.JPGDSC_0580.JPGDSC_0581.JPGDSC_0582.JPGDSC_0583.JPGDSC_0584.JPGDSC_0585.JPGDSC_0586.JPGDSC_0587.JPGDSC_0588.JPGDSC_0589.JPGDSC_0590.JPGDSC_0591.JPGDSC_0592.JPGDSC_0593.JPGDSC_0594.JPGDSC_0595.JPGDSC_0596.JPGDSC_0597.JPGDSC_0598.JPGDSC_0599.JPGDSC_0600.JPGDSC_0601.JPGDSC_0602.JPGDSC_0603.JPGDSC_0604.JPGDSC_0605.JPGDSC_0606.JPGDSC_0607.JPGDSC_0608.JPGDSC_0609.JPGDSC_0610.JPGDSC_0611.JPGDSC_0612.JPGDSC_0613.JPGDSC_0614.JPGDSC_0615.JPGDSC_0616.JPGDSC_0617.JPGDSC_0618.JPGDSC_0619.JPGDSC_0620.JPGDSC_0621.JPGDSC_0622.JPGDSC_0623.JPGDSC_0624.JPGDSC_0625.JPGDSC_0626.JPGDSC_0627.JPGDSC_0628.JPGDSC_0629.JPGDSC_0630.JPGDSC_0631.JPGDSC_0632.JPGDSC_0633.JPGDSC_0634.JPGDSC_0635.JPGDSC_0636.JPGDSC_0637.JPGDSC_0638.JPGDSC_0639.JPGDSC_0640.JPGDSC_0641.JPGDSC_0642.JPGDSC_0643.JPGDSC_0644.JPGDSC_0645.JPGDSC_0646.JPGDSC_0647.JPGDSC_0648.JPGDSC_0649.JPGDSC_0650.JPGDSC_0651.JPGDSC_0652.JPGDSC_0653.JPGDSC_0654.JPGDSC_0655.JPGDSC_0656.JPGDSC_0657.JPGDSC_0658.JPGDSC_0659.JPGDSC_0660.JPGDSC_0661.JPGDSC_0662.JPGDSC_0663.JPGDSC_0664.JPGDSC_0665.JPGDSC_0666.JPGDSC_0667.JPGDSC_0668.JPGDSC_0669.JPGDSC_0670.JPGDSC_0671.JPGDSC_0672.JPGDSC_0673.JPGDSC_0674.JPGDSC_0675.JPGDSC_0676.JPGDSC_0677.JPGDSC_0678.JPGDSC_0679.JPGDSC_0681.JPGDSC_0682.JPGDSC_0683.JPGDSC_0684.JPGDSC_0685.JPGDSC_0686.JPGDSC_0687.JPGDSC_0688.JPGDSC_0689.JPGDSC_0690.JPGDSC_0691.JPGDSC_0692.JPGDSC_0693.JPGDSC_0694.JPGDSC_0695.JPGDSC_0696.JPGDSC_0697.JPGDSC_0698.JPGDSC_0699.JPGDSC_0700.JPGDSC_0701.JPGDSC_0702.JPGDSC_0703.JPGDSC_0704.JPGDSC_0705.JPGDSC_0706.JPGDSC_0707.JPGDSC_0708.JPGDSC_0709.JPGDSC_0710.JPGDSC_0711.JPGDSC_0712.JPGDSC_0713.JPGDSC_0714.JPGDSC_0715.JPGDSC_0716.JPGDSC_0717.JPGDSC_0718.JPGDSC_0719.JPGDSC_0720.JPGDSC_0721.JPGDSC_0722.JPGDSC_0723.JPGDSC_0724.JPGDSC_0725.JPGDSC_0726.JPGDSC_0727.JPGDSC_0728.JPGDSC_0729.JPGDSC_0730.JPGDSC_0731.JPGDSC_0732.JPGDSC_0733.JPGDSC_0734.JPGDSC_0735.JPGDSC_0736.JPGDSC_0737.JPGDSC_0738.JPGDSC_0739.JPGDSC_0740.JPGDSC_0741.JPGDSC_0742.JPGDSC_0743.JPGDSC_0744.JPGDSC_0745.JPGDSC_0746.JPGDSC_0747.JPGDSC_0748.JPGDSC_0749.JPGDSC_0750.JPGDSC_0751.JPGDSC_0752.JPGDSC_0753.JPGDSC_0754.JPGDSC_0755.JPGDSC_0756.JPGDSC_0757.JPGDSC_0758.JPGDSC_0759.JPGDSC_0760.JPGDSC_0761.JPGDSC_0762.JPGDSC_0763.JPGDSC_0764.JPGDSC_0765.JPGDSC_0766.JPGDSC_0767.JPGDSC_0768.JPGDSC_0769.JPGDSC_0770.JPGDSC_0771.JPGDSC_0772.JPGDSC_0773.JPGDSC_0774.JPGDSC_0775.JPGDSC_0776.JPGDSC_0777.JPGDSC_0778.JPGDSC_0779.JPGDSC_0780.JPGDSC_0781.JPGDSC_0782.JPGDSC_0783.JPGDSC_0784.JPGDSC_0785.JPGDSC_0786.JPGDSC_0787.JPGDSC_0788.JPGDSC_0789.JPGDSC_0790.JPGDSC_0791.JPGDSC_0792.JPGDSC_0793.JPGDSC_0794.JPGDSC_0795.JPGDSC_0796.JPGDSC_0798.JPGDSC_0799.JPGDSC_0800.JPGDSC_0801.JPGDSC_0802.JPGDSC_0803.JPGDSC_0804.JPGDSC_0805.JPGDSC_0806.JPGDSC_0807.JPGDSC_0808.JPGDSC_0809.JPGDSC_0810.JPGDSC_0811.JPGDSC_0812.JPGDSC_0813.JPGDSC_0814.JPGDSC_0815.JPGDSC_0816.JPGDSC_0817.JPGDSC_0818.JPGDSC_0819.JPGDSC_0820.JPGDSC_0821.JPGDSC_0822.JPGDSC_0823.JPGDSC_0824.JPGDSC_0825.JPGDSC_0826.JPGDSC_0827.JPGDSC_0828.JPGDSC_0829.JPGDSC_0830.JPGDSC_0831.JPGDSC_0832.JPGDSC_0833.JPGDSC_0834.JPGDSC_0835.JPGDSC_0836.JPGDSC_0837.JPGDSC_0838.JPGDSC_0839.JPGDSC_0840.JPGDSC_0841.JPGDSC_0842.JPGDSC_0843.JPGDSC_0844.JPGDSC_0845.JPGDSC_0846.JPGDSC_0847.JPGDSC_0848.JPGDSC_0849.JPGDSC_0850.JPGDSC_0851.JPGDSC_0852.JPGDSC_0853.JPGDSC_0854.JPGDSC_0855.JPGDSC_0856.JPGDSC_0857.JPGDSC_0858.JPGDSC_0859.JPGDSC_0860.JPGDSC_0861.JPGDSC_0862.JPGDSC_0863.JPGDSC_0864.JPGDSC_0865.JPGDSC_0866.JPGDSC_0867.JPGDSC_0868.JPGDSC_0869.JPGDSC_0870.JPGDSC_0871.JPGDSC_0872.JPGDSC_0873.JPGDSC_0874.JPGDSC_0875.JPGDSC_0876.JPGDSC_0877.JPGDSC_0878.JPGDSC_0879.JPGDSC_0880.JPGDSC_0881.JPGDSC_0882.JPGDSC_0883.JPGDSC_0884.JPGDSC_0885.JPGDSC_0886.JPGDSC_0887.JPGDSC_0888.JPGDSC_0889.JPGDSC_0890.JPGDSC_0891.JPGDSC_0892.JPGDSC_0893.JPGDSC_0894.JPGDSC_0895.JPGDSC_0896.JPGDSC_0897.JPGDSC_0898.JPGDSC_0899.JPGDSC_0900.JPGDSC_0902.JPGDSC_0903.JPGDSC_0904.JPGDSC_0905.JPGDSC_0906.JPGDSC_0907.JPGDSC_0908.JPGDSC_0909.JPGDSC_0910.JPGDSC_0911.JPGDSC_0912.JPGDSC_0913.JPGDSC_0914.JPGDSC_0915.JPGDSC_0916.JPGDSC_0917.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras