การอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุว ป.6 ปี 60

scout camp p6 60
การอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุว ป.6  ปี 60

โรงเรียนวัดบางเตย  โดยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  นำคณะลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนวัดบางเตย  ทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล  ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่ายตามแนวทางของกิจการลูกเสือ-ยุวกาชาด และเพื่อฝึกความอดทน ความเสียสละ  ทักษะต่างๆ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุขและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น


DSC_7672.JPGDSC_7673.JPGDSC_7681.JPGDSC_7682.JPGDSC_7686.JPGDSC_7689.JPGDSC_7692.JPGDSC_7695.JPGDSC_7698.JPGDSC_7699.JPGDSC_7702.JPGDSC_7705.JPGDSC_7706.JPGDSC_7707.JPGDSC_7708.JPGDSC_7709.JPGDSC_7712.JPGDSC_7713.JPGDSC_7716.JPGDSC_7717.JPGDSC_7718.JPGDSC_7719.JPGDSC_7720.JPGDSC_7726.JPGDSC_7727.JPGDSC_7728.JPGDSC_7729.JPGDSC_7731.JPGDSC_7732.JPGDSC_7741.JPGDSC_7742.JPGDSC_7743.JPGDSC_7744.JPGDSC_7745.JPGDSC_7746.JPGDSC_7747.JPGDSC_7749.JPGDSC_7750.JPGDSC_7752.JPGDSC_7753.JPGDSC_7754.JPGDSC_7756.JPGDSC_7757.JPGDSC_7758.JPGDSC_7759.JPGDSC_7760.JPGDSC_7761.JPGDSC_7762.JPGDSC_7763.JPGDSC_7766.JPGDSC_7767.JPGDSC_7768.JPGDSC_7769.JPGDSC_7770.JPGDSC_7771.JPGDSC_7772.JPGDSC_7773.JPGDSC_7774.JPGDSC_7775.JPGDSC_7777.JPGDSC_7778.JPGDSC_7779.JPGDSC_7780.JPGDSC_7781.JPGDSC_7782.JPGDSC_7783.JPGDSC_7784.JPGDSC_7785.JPGDSC_7786.JPGDSC_7787.JPGDSC_7788.JPGDSC_7789.JPGDSC_7790.JPGDSC_7791.JPGDSC_7792.JPGDSC_7793.JPGDSC_7794.JPGDSC_7795.JPGDSC_7797.JPGDSC_7798.JPGDSC_7799.JPGDSC_7801.JPGDSC_7804.JPGDSC_7805.JPGDSC_7806.JPGDSC_7809.JPGDSC_7810.JPGDSC_7811.JPGDSC_7812.JPGDSC_7813.JPGDSC_7814.JPGDSC_7815.JPGDSC_7823.JPGDSC_7826.JPGDSC_7827.JPGDSC_7829.JPGDSC_7830.JPGDSC_7831.JPGDSC_7832.JPGDSC_7834.JPGDSC_7835.JPGDSC_7838.JPGDSC_7840.JPGDSC_7842.JPGDSC_7844.JPGDSC_7846.JPGDSC_7847.JPGDSC_7848.JPGDSC_7849.JPGDSC_7850.JPGDSC_7851.JPGDSC_7852.JPGDSC_7853.JPGDSC_7854.JPGDSC_7855.JPGDSC_7856.JPGDSC_7857.JPGDSC_7858.JPGDSC_7859.JPGDSC_7860.JPGDSC_7861.JPGDSC_7862.JPGDSC_7863.JPGDSC_7864.JPGDSC_7865.JPGDSC_7867.JPGDSC_7868.JPGDSC_7869.JPGDSC_7870.JPGDSC_7871.JPGDSC_7874.JPGDSC_7875.JPGDSC_7876.JPGDSC_7891.JPGDSC_7895.JPGDSC_7896.JPGDSC_7897.JPGDSC_7898.JPGDSC_7899.JPGDSC_7900.JPGDSC_7901.JPGDSC_7902.JPGDSC_7903.JPGDSC_7904.JPGDSC_7905.JPGDSC_7906.JPGDSC_7907.JPGDSC_7908.JPGDSC_7910.JPGDSC_7911.JPGDSC_7912.JPGDSC_7913.JPGDSC_7914.JPGDSC_7915.JPGDSC_7916.JPGDSC_7917.JPGDSC_7918.JPGDSC_7919.JPGDSC_7921.JPGDSC_7922.JPGDSC_7923.JPGDSC_7924.JPGDSC_7925.JPGDSC_7928.JPGDSC_7929.JPGDSC_7930.JPGDSC_7932.JPGDSC_7933.JPGDSC_7934.JPGDSC_7935.JPGDSC_7937.JPGDSC_7938.JPGDSC_7941.JPGDSC_7942.JPGDSC_7943.JPGDSC_7944.JPGDSC_7945.JPGDSC_7946.JPGDSC_7948.JPGDSC_7949.JPGDSC_7950.JPGDSC_7951.JPGDSC_7952.JPGDSC_7953.JPGDSC_7954.JPGDSC_7955.JPGDSC_7956.JPGDSC_7957.JPGDSC_7958.JPGDSC_7959.JPGDSC_7960.JPGDSC_7961.JPGDSC_7963.JPGDSC_7964.JPGDSC_7965.JPGDSC_7966.JPGDSC_7967.JPGDSC_7968.JPGDSC_7969.JPGDSC_7970.JPGDSC_7971.JPGDSC_7972.JPGDSC_7973.JPGDSC_7974.JPGDSC_7975.JPGDSC_7976.JPGDSC_7978.JPGDSC_7982.JPGDSC_7983.JPGDSC_7986.JPGDSC_7987.JPGDSC_7989.JPGDSC_7990.JPGDSC_7991.JPGDSC_7992.JPGDSC_7993.JPGDSC_7994.JPGDSC_7995.JPGDSC_7996.JPGDSC_7997.JPGDSC_7998.JPGDSC_7999.JPGDSC_8000.JPGDSC_8001.JPGDSC_8002.JPGDSC_8003.JPGDSC_8004.JPGDSC_8005.JPGDSC_8006.JPGDSC_8007.JPGDSC_8008.JPGDSC_8009.JPGDSC_8010.JPGDSC_8011.JPGDSC_8012.JPGDSC_8013.JPGDSC_8014.JPGDSC_8015.JPGDSC_8016.JPGDSC_8017.JPGDSC_8020.JPGDSC_8021.JPGDSC_8022.JPGDSC_8023.JPGDSC_8024.JPGDSC_8025.JPGDSC_8026.JPGDSC_8027.JPGDSC_8028.JPGDSC_8029.JPGDSC_8030.JPGDSC_8031.JPGDSC_8032.JPGDSC_8033.JPGDSC_8034.JPGDSC_8035.JPGDSC_8036.JPGDSC_8037.JPGDSC_8038.JPGDSC_8039.JPGDSC_8040.JPGDSC_8041.JPGDSC_8042.JPGDSC_8043.JPGDSC_8046.JPGDSC_8047.JPGDSC_8048.JPGDSC_8049.JPGDSC_8050.JPGDSC_8051.JPGDSC_8052.JPGDSC_8053.JPGDSC_8054.JPGDSC_8055.JPGDSC_8056.JPGDSC_8057.JPGDSC_8058.JPGDSC_8059.JPGDSC_8060.JPGDSC_8061.JPGDSC_8062.JPGDSC_8063.JPGDSC_8064.JPGDSC_8065.JPGDSC_8066.JPGDSC_8067.JPGDSC_8068.JPGDSC_8069.JPGDSC_8070.JPGDSC_8071.JPGDSC_8072.JPGDSC_8073.JPGDSC_8074.JPGDSC_8075.JPGDSC_8076.JPGDSC_8077.JPGDSC_8078.JPGDSC_8079.JPGDSC_8080.JPGDSC_8081.JPGDSC_8082.JPGDSC_8083.JPGDSC_8084.JPGDSC_8085.JPGDSC_8086.JPGDSC_8087.JPGDSC_8088.JPGDSC_8089.JPGDSC_8090.JPGDSC_8091.JPGDSC_8092.JPGDSC_8093.JPGDSC_8094.JPGDSC_8095.JPGDSC_8096.JPGDSC_8097.JPGDSC_8098.JPGDSC_8099.JPGDSC_8100.JPGDSC_8101.JPGDSC_8102.JPGDSC_8103.JPGDSC_8104.JPGDSC_8105.JPGDSC_8106.JPGDSC_8107.JPGDSC_8108.JPGDSC_8109.JPGDSC_8110.JPGDSC_8111.JPGDSC_8112.JPGDSC_8113.JPGDSC_8114.JPGDSC_8115.JPGDSC_8116.JPGDSC_8117.JPGDSC_8118.JPGDSC_8119.JPGDSC_8120.JPGDSC_8121.JPGDSC_8122.JPGDSC_8123.JPGDSC_8124.JPGDSC_8125.JPGDSC_8126.JPGDSC_8127.JPGDSC_8128.JPGDSC_8129.JPGDSC_8130.JPGDSC_8131.JPGDSC_8132.JPGDSC_8133.JPGDSC_8134.JPGDSC_8135.JPGDSC_8136.JPGDSC_8137.JPGDSC_8138.JPGDSC_8139.JPGDSC_8140.JPGDSC_8141.JPGDSC_8142.JPGDSC_8143.JPGDSC_8144.JPGDSC_8145.JPGDSC_8146.JPGDSC_8147.JPGDSC_8148.JPGDSC_8149.JPGDSC_8152.JPGDSC_8153.JPGDSC_8154.JPGDSC_8155.JPGDSC_8156.JPGDSC_8157.JPGDSC_8158.JPGDSC_8160.JPGDSC_8161.JPGDSC_8162.JPGDSC_8163.JPGDSC_8164.JPGDSC_8165.JPGDSC_8168.JPGDSC_8169.JPGDSC_8170.JPGDSC_8171.JPGDSC_8172.JPGDSC_8173.JPGDSC_8174.JPGDSC_8175.JPGDSC_8176.JPGDSC_8177.JPGDSC_8178.JPGDSC_8181.JPGDSC_8182.JPGDSC_8183.JPGDSC_8184.JPGDSC_8185.JPGDSC_8186.JPGDSC_8187.JPGDSC_8188.JPGDSC_8189.JPGDSC_8190.JPGDSC_8191.JPGDSC_8192.JPGDSC_8193.JPGDSC_8194.JPGDSC_8195.JPGDSC_8196.JPGDSC_8197.JPGDSC_8198.JPGDSC_8199.JPGDSC_8200.JPGDSC_8201.JPGDSC_8202.JPGDSC_8203.JPGDSC_8204.JPGDSC_8205.JPGDSC_8206.JPGDSC_8207.JPGDSC_8208.JPGDSC_8209.JPGDSC_8210.JPGDSC_8211.JPGDSC_8212.JPGDSC_8213.JPGDSC_8214.JPGDSC_8215.JPGDSC_8216.JPGDSC_8217.JPGDSC_8218.JPGDSC_8219.JPGDSC_8220.JPGDSC_8221.JPGDSC_8222.JPGDSC_8223.JPGDSC_8224.JPGDSC_8225.JPGDSC_8226.JPGDSC_8227.JPGDSC_8228.JPGDSC_8229.JPGDSC_8230.JPGDSC_8231.JPGDSC_8232.JPGDSC_8233.JPGDSC_8234.JPGDSC_8235.JPGDSC_8236.JPGDSC_8237.JPGDSC_8238.JPGDSC_8239.JPGDSC_8240.JPGDSC_8241.JPGDSC_8242.JPGDSC_8243.JPGDSC_8244.JPGDSC_8245.JPGDSC_8246.JPGDSC_8247.JPGDSC_8248.JPGDSC_8249.JPGDSC_8250.JPGDSC_8251.JPGDSC_8253.JPGDSC_8254.JPGDSC_8255.JPGDSC_8256.JPGDSC_8257.JPGDSC_8258.JPGDSC_8259.JPGDSC_8260.JPGDSC_8261.JPGDSC_8262.JPGDSC_8263.JPGDSC_8264.JPGDSC_8265.JPGDSC_8266.JPGDSC_8267.JPGDSC_8268.JPGDSC_8269.JPGDSC_8270.JPGDSC_8271.JPGDSC_8272.JPGDSC_8273.JPGDSC_8274.JPGDSC_8275.JPGDSC_8276.JPGDSC_8277.JPGDSC_8278.JPGDSC_8279.JPGDSC_8280.JPGDSC_8281.JPGDSC_8282.JPGDSC_8283.JPGDSC_8284.JPGDSC_8285.JPGDSC_8286.JPGDSC_8287.JPGDSC_8288.JPGDSC_8289.JPGDSC_8290.JPGDSC_8291.JPGDSC_8292.JPGDSC_8293.JPGDSC_8294.JPGDSC_8295.JPGDSC_8296.JPGDSC_8297.JPGDSC_8298.JPGDSC_8299.JPGDSC_8300.JPGDSC_8301.JPGDSC_8302.JPGDSC_8303.JPGDSC_8304.JPGDSC_8305.JPGDSC_8306.JPGDSC_8307.JPGDSC_8308.JPGDSC_8309.JPGDSC_8310.JPGDSC_8311.JPGDSC_8312.JPGDSC_8313.JPGDSC_8314.JPGDSC_8315.JPGDSC_8316.JPGDSC_8317.JPGDSC_8318.JPGDSC_8319.JPGDSC_8320.JPGDSC_8321.JPGDSC_8322.JPGDSC_8323.JPGDSC_8324.JPGDSC_8325.JPGDSC_8326.JPGDSC_8327.JPGDSC_8328.JPGDSC_8329.JPGDSC_8330.JPGDSC_8331.JPGDSC_8332.JPGDSC_8333.JPGDSC_8334.JPGDSC_8337.JPGDSC_8338.JPGDSC_8339.JPGDSC_8340.JPGDSC_8341.JPGDSC_8342.JPGDSC_8343.JPGDSC_8344.JPGDSC_8345.JPGDSC_8346.JPGDSC_8347.JPGDSC_8348.JPGDSC_8349.JPGDSC_8350.JPGDSC_8351.JPGDSC_8352.JPGDSC_8353.JPGDSC_8354.JPGDSC_8355.JPGDSC_8356.JPGDSC_8357.JPGDSC_8358.JPGDSC_8359.JPGDSC_8360.JPGDSC_8361.JPGDSC_8362.JPGDSC_8363.JPGDSC_8364.JPGDSC_8365.JPGDSC_8366.JPGDSC_8367.JPGDSC_8368.JPGDSC_8369.JPGDSC_8370.JPGDSC_8371.JPGDSC_8372.JPGDSC_8373.JPGDSC_8374.JPGDSC_8375.JPGDSC_8376.JPGDSC_8377.JPGDSC_8378.JPGDSC_8379.JPGDSC_8381.JPGDSC_8382.JPGDSC_8383.JPGDSC_8384.JPGDSC_8385.JPGDSC_8386.JPGDSC_8387.JPGDSC_8388.JPGDSC_8389.JPGDSC_8390.JPGDSC_8391.JPGDSC_8392.JPGDSC_8393.JPGDSC_8394.JPGDSC_8395.JPGDSC_8396.JPGDSC_8397.JPGDSC_8398.JPGDSC_8399.JPGDSC_8400.JPGDSC_8401.JPGDSC_8402.JPGDSC_8403.JPGDSC_8404.JPGDSC_8405.JPGDSC_8406.JPGDSC_8407.JPGDSC_8408.JPGDSC_8409.JPGDSC_8410.JPGDSC_8411.JPGDSC_8412.JPGDSC_8413.JPGDSC_8414.JPGDSC_8415.JPGDSC_8416.JPGDSC_8419.JPGDSC_8420.JPGDSC_8421.JPGDSC_8422.JPGDSC_8423.JPGDSC_8424.JPGDSC_8425.JPGDSC_8426.JPGDSC_8427.JPGDSC_8428.JPGDSC_8429.JPGDSC_8430.JPGDSC_8432.JPGDSC_8435.JPGDSC_8436.JPGDSC_8437.JPGDSC_8438.JPGDSC_8439.JPGDSC_8440.JPGDSC_8441.JPGDSC_8442.JPGDSC_8443.JPGDSC_8444.JPGDSC_8445.JPGDSC_8446.JPGDSC_8447.JPGDSC_8451.JPGDSC_8452.JPGDSC_8454.JPGDSC_8455.JPGDSC_8457.JPGDSC_8458.JPGDSC_8459.JPGDSC_8460.JPGDSC_8462.JPGDSC_8463.JPGDSC_8464.JPGDSC_8465.JPGDSC_8466.JPGDSC_8467.JPGDSC_8468.JPGDSC_8469.JPGDSC_8470.JPGDSC_8471.JPGDSC_8472.JPGDSC_8473.JPGDSC_8474.JPGDSC_8475.JPGDSC_8476.JPGDSC_8477.JPGDSC_8479.JPGDSC_8480.JPGDSC_8481.JPGDSC_8482.JPGDSC_8483.JPGDSC_8484.JPGDSC_8485.JPGDSC_8486.JPGDSC_8487.JPGDSC_8488.JPGDSC_8489.JPGDSC_8490.JPGDSC_8491.JPGDSC_8492.JPGDSC_8493.JPGDSC_8494.JPGDSC_8495.JPGDSC_8496.JPGDSC_8497.JPGDSC_8498.JPGDSC_8499.JPGDSC_8500.JPGDSC_8501.JPGDSC_8502.JPGDSC_8503.JPGDSC_8504.JPGDSC_8505.JPGDSC_8506.JPGDSC_8507.JPGDSC_8508.JPGDSC_8509.JPGDSC_8510.JPGDSC_8511.JPGDSC_8512.JPGDSC_8513.JPGDSC_8514.JPGDSC_8515.JPGDSC_8516.JPGDSC_8517.JPGDSC_8518.JPGDSC_8519.JPGDSC_8520.JPGDSC_8521.JPGDSC_8522.JPGDSC_8523.JPGDSC_8524.JPGDSC_8525.JPGDSC_8526.JPGDSC_8527.JPGDSC_8528.JPGDSC_8529.JPGDSC_8530.JPGDSC_8531.JPGDSC_8532.JPGDSC_8533.JPGDSC_8534.JPGDSC_8535.JPGDSC_8536.JPGDSC_8537.JPGDSC_8538.JPGDSC_8539.JPGDSC_8540.JPGDSC_8544.JPGDSC_8546.JPGDSC_8547.JPGDSC_8548.JPGDSC_8549.JPGDSC_8550.JPGDSC_8551.JPGDSC_8553.JPGDSC_8554.JPGDSC_8556.JPGDSC_8557.JPGDSC_8558.JPGDSC_8559.JPGDSC_8560.JPGDSC_8561.JPGDSC_8562.JPGDSC_8563.JPGDSC_8564.JPGDSC_8565.JPGDSC_8566.JPGDSC_8567.JPGDSC_8568.JPGDSC_8569.JPGDSC_8570.JPGDSC_8571.JPGDSC_8572.JPGDSC_8573.JPGDSC_8574.JPGDSC_8575.JPGDSC_8576.JPGDSC_8577.JPGDSC_8578.JPGDSC_8579.JPGDSC_8580.JPGDSC_8581.JPGDSC_8582.JPGDSC_8583.JPGDSC_8584.JPGDSC_8585.JPGDSC_8586.JPGDSC_8587.JPGDSC_8588.JPGDSC_8589.JPGDSC_8590.JPGDSC_8591.JPGDSC_8592.JPGDSC_8593.JPGDSC_8594.JPGDSC_8595.JPGDSC_8596.JPGDSC_8597.JPGDSC_8598.JPGDSC_8599.JPGDSC_8600.JPGDSC_8601.JPGDSC_8602.JPGDSC_8603.JPGDSC_8604.JPGDSC_8605.JPGDSC_8606.JPGDSC_8607.JPGDSC_8610.JPGDSC_8611.JPGDSC_8612.JPGDSC_8613.JPGDSC_8614.JPGDSC_8615.JPGDSC_8616.JPGDSC_8617.JPGDSC_8618.JPGDSC_8619.JPGDSC_8620.JPGDSC_8621.JPGDSC_8622.JPGDSC_8623.JPGDSC_8624.JPGDSC_8625.JPGDSC_8626.JPGDSC_8627.JPGDSC_8628.JPGDSC_8629.JPGDSC_8630.JPGDSC_8631.JPGDSC_8632.JPGDSC_8633.JPGDSC_8634.JPGDSC_8635.JPGDSC_8636.JPGDSC_8637.JPGDSC_8638.JPGDSC_8639.JPGDSC_8640.JPGDSC_8641.JPGDSC_8642.JPGDSC_8643.JPGDSC_8644.JPGDSC_8645.JPGDSC_8646.JPGDSC_8647.JPGDSC_8648.JPGDSC_8649.JPGDSC_8650.JPGDSC_8651.JPGDSC_8652.JPGDSC_8654.JPGDSC_8655.JPGDSC_8656.JPGDSC_8657.JPGDSC_8658.JPGDSC_8660.JPGDSC_8661.JPGDSC_8662.JPGDSC_8663.JPGDSC_8664.JPGDSC_8665.JPGDSC_8666.JPGDSC_8667.JPGDSC_8668.JPGDSC_8669.JPGDSC_8670.JPGDSC_8671.JPGDSC_8672.JPGDSC_8674.JPGDSC_8675.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras