ค่ายลูกเสือและยุว day camp ป.3

scout day camp p3 60
การอยู่ค่ายลูกเสือ-ยุว ป.3  Day Camp

 โรงเรียนวัดบางเตย  จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด Day Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดบางเตย  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตามแนวทางของลูกเสือและยุวกาชาด เช่น  การปฐมพยาบาล  เงื่อน  ระเบียบวินัย  กฏ คำปฏิญาณ  การทดสอบวิชาลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อให้ลูกเสือและยุวกาชาดมีทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  มีระเบียบวินัย  มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมต่อไป

DSC_7236.JPGDSC_7237.JPGDSC_7238.JPGDSC_7239.JPGDSC_7240.JPGDSC_7241.JPGDSC_7242.JPGDSC_7243.JPGDSC_7244.JPGDSC_7245.JPGDSC_7246.JPGDSC_7247.JPGDSC_7248.JPGDSC_7249.JPGDSC_7250.JPGDSC_7251.JPGDSC_7252.JPGDSC_7253.JPGDSC_7254.JPGDSC_7255.JPGDSC_7256.JPGDSC_7257.JPGDSC_7258.JPGDSC_7259.JPGDSC_7260.JPGDSC_7261.JPGDSC_7262.JPGDSC_7263.JPGDSC_7264.JPGDSC_7265.JPGDSC_7266.JPGDSC_7267.JPGDSC_7268.JPGDSC_7269.JPGDSC_7270.JPGDSC_7272.JPGDSC_7273.JPGDSC_7274.JPGDSC_7275.JPGDSC_7276.JPGDSC_7277.JPGDSC_7278.JPGDSC_7279.JPGDSC_7280.JPGDSC_7281.JPGDSC_7282.JPGDSC_7283.JPGDSC_7284.JPGDSC_7285.JPGDSC_7286.JPGDSC_7287.JPGDSC_7288.JPGDSC_7289.JPGDSC_7290.JPGDSC_7291.JPGDSC_7293.JPGDSC_7295.JPGDSC_7296.JPGDSC_7297.JPGDSC_7298.JPGDSC_7299.JPGDSC_7300.JPGDSC_7301.JPGDSC_7302.JPGDSC_7303.JPGDSC_7304.JPGDSC_7305.JPGDSC_7306.JPGDSC_7307.JPGDSC_7308.JPGDSC_7309.JPGDSC_7310.JPGDSC_7311.JPGDSC_7312.JPGDSC_7313.JPGDSC_7314.JPGDSC_7315.JPGDSC_7316.JPGDSC_7317.JPGDSC_7318.JPGDSC_7319.JPGDSC_7320.JPGDSC_7321.JPGDSC_7322.JPGDSC_7323.JPGDSC_7324.JPGDSC_7325.JPGDSC_7326.JPGDSC_7327.JPGDSC_7328.JPGDSC_7329.JPGDSC_7330.JPGDSC_7331.JPGDSC_7332.JPGDSC_7333.JPGDSC_7334.JPGDSC_7335.JPGDSC_7336.JPGDSC_7337.JPGDSC_7338.JPGDSC_7339.JPGDSC_7340.JPGDSC_7341.JPGDSC_7342.JPGDSC_7343.JPGDSC_7344.JPGDSC_7345.JPGDSC_7346.JPGDSC_7347.JPGDSC_7348.JPGDSC_7349.JPGDSC_7350.JPGDSC_7351.JPGDSC_7352.JPGDSC_7353.JPGDSC_7354.JPGDSC_7355.JPGDSC_7356.JPGDSC_7357.JPGDSC_7358.JPGDSC_7359.JPGDSC_7360.JPGDSC_7361.JPGDSC_7363.JPGDSC_7365.JPGDSC_7366.JPGDSC_7367.JPGDSC_7368.JPGDSC_7369.JPGDSC_7370.JPGDSC_7371.JPGDSC_7372.JPGDSC_7373.JPGDSC_7374.JPGDSC_7375.JPGDSC_7376.JPGDSC_7377.JPGDSC_7378.JPGDSC_7379.JPGDSC_7380.JPGDSC_7381.JPGDSC_7382.JPGDSC_7383.JPGDSC_7384.JPGDSC_7385.JPGDSC_7386.JPGDSC_7387.JPGDSC_7388.JPGDSC_7389.JPGDSC_7390.JPGDSC_7391.JPGDSC_7392.JPGDSC_7393.JPGDSC_7394.JPGDSC_7395.JPGDSC_7396.JPGDSC_7397.JPGDSC_7398.JPGDSC_7399.JPGDSC_7400.JPGDSC_7401.JPGDSC_7402.JPGDSC_7403.JPGDSC_7404.JPGDSC_7405.JPGDSC_7406.JPGDSC_7407.JPGDSC_7408.JPGDSC_7409.JPGDSC_7410.JPGDSC_7411.JPGDSC_7412.JPGDSC_7413.JPGDSC_7414.JPGDSC_7415.JPGDSC_7416.JPGDSC_7417.JPGDSC_7418.JPGDSC_7419.JPGDSC_7420.JPGDSC_7421.JPGDSC_7422.JPGDSC_7423.JPGDSC_7424.JPGDSC_7425.JPGDSC_7426.JPGDSC_7427.JPGDSC_7428.JPGDSC_7429.JPGDSC_7430.JPGDSC_7431.JPGDSC_7432.JPGDSC_7433.JPGDSC_7434.JPGDSC_7435.JPGDSC_7436.JPGDSC_7437.JPGDSC_7438.JPGDSC_7439.JPGDSC_7440.JPGDSC_7441.JPGDSC_7442.JPGDSC_7443.JPGDSC_7444.JPGDSC_7445.JPGDSC_7446.JPGDSC_7447.JPGDSC_7448.JPGDSC_7449.JPGDSC_7450.JPGDSC_7451.JPGDSC_7452.JPGDSC_7453.JPGDSC_7454.JPGDSC_7455.JPGDSC_7456.JPGDSC_7457.JPGDSC_7458.JPGDSC_7459.JPGDSC_7460.JPGDSC_7461.JPGDSC_7462.JPGDSC_7463.JPGDSC_7464.JPGDSC_7465.JPGDSC_7466.JPGDSC_7467.JPGDSC_7468.JPGDSC_7469.JPGDSC_7470.JPGDSC_7471.JPGDSC_7472.JPGDSC_7473.JPGDSC_7474.JPGDSC_7475.JPGDSC_7476.JPGDSC_7477.JPGDSC_7478.JPGDSC_7479.JPGDSC_7480.JPGDSC_7481.JPGDSC_7482.JPGDSC_7483.JPGDSC_7484.JPGDSC_7485.JPGDSC_7486.JPGDSC_7487.JPGDSC_7488.JPGDSC_7489.JPGDSC_7490.JPGDSC_7491.JPGDSC_7492.JPGDSC_7493.JPGDSC_7494.JPGDSC_7495.JPGDSC_7496.JPGDSC_7497.JPGDSC_7498.JPGDSC_7499.JPGDSC_7500.JPGDSC_7501.JPGDSC_7502.JPGDSC_7503.JPGDSC_7504.JPGDSC_7505.JPGDSC_7506.JPGDSC_7507.JPGDSC_7508.JPGDSC_7509.JPGDSC_7510.JPGDSC_7511.JPGDSC_7512.JPGDSC_7513.JPGDSC_7514.JPGDSC_7515.JPGDSC_7516.JPGDSC_7517.JPGDSC_7518.JPGDSC_7519.JPGDSC_7520.JPGDSC_7521.JPGDSC_7522.JPGDSC_7523.JPGDSC_7524.JPGDSC_7525.JPGDSC_7526.JPGDSC_7527.JPGDSC_7528.JPGDSC_7529.JPGDSC_7530.JPGDSC_7531.JPGDSC_7533.JPGDSC_7534.JPGDSC_7535.JPGDSC_7536.JPGDSC_7537.JPGDSC_7538.JPGDSC_7539.JPGDSC_7540.JPGDSC_7541.JPGDSC_7542.JPGDSC_7543.JPGDSC_7544.JPGDSC_7545.JPGDSC_7546.JPGDSC_7547.JPGDSC_7548.JPGDSC_7549.JPGDSC_7550.JPGDSC_7551.JPGDSC_7552.JPGDSC_7553.JPGDSC_7554.JPGDSC_7555.JPGDSC_7556.JPGDSC_7557.JPGDSC_7558.JPGDSC_7559.JPGDSC_7560.JPGDSC_7561.JPGDSC_7562.JPGDSC_7563.JPGDSC_7564.JPGDSC_7565.JPGDSC_7566.JPGDSC_7567.JPGDSC_7568.JPGDSC_7569.JPGDSC_7570.JPGDSC_7571.JPGDSC_7572.JPGDSC_7573.JPGDSC_7574.JPGDSC_7575.JPGDSC_7576.JPGDSC_7577.JPGDSC_7578.JPGDSC_7579.JPGDSC_7580.JPGDSC_7581.JPGDSC_7582.JPGDSC_7583.JPGDSC_7584.JPGDSC_7586.JPGDSC_7587.JPGDSC_7588.JPGDSC_7589.JPGDSC_7591.JPGDSC_7592.JPGDSC_7593.JPGDSC_7594.JPGDSC_7595.JPGDSC_7596.JPGDSC_7597.JPGDSC_7598.JPGDSC_7599.JPGDSC_7600.JPGDSC_7601.JPGDSC_7602.JPGDSC_7603.JPGDSC_7604.JPGDSC_7605.JPGDSC_7606.JPGDSC_7607.JPGDSC_7608.JPGDSC_7609.JPGDSC_7610.JPGDSC_7611.JPGDSC_7612.JPGDSC_7613.JPGDSC_7614.JPGDSC_7616.JPGDSC_7617.JPGDSC_7618.JPGDSC_7619.JPGDSC_7620.JPGDSC_7621.JPGDSC_7622.JPGDSC_7623.JPGDSC_7624.JPGDSC_7625.JPGDSC_7626.JPGDSC_7627.JPGDSC_7628.JPGDSC_7629.JPGDSC_7630.JPGDSC_7631.JPGDSC_7632.JPGDSC_7633.JPGDSC_7634.JPGDSC_7635.JPGDSC_7636.JPGDSC_7637.JPGDSC_7638.JPGDSC_7639.JPGDSC_7640.JPGDSC_7641.JPGDSC_7642.JPGDSC_7643.JPGDSC_7644.JPGDSC_7645.JPGDSC_7646.JPGDSC_7647.JPGDSC_7648.JPGDSC_7649.JPGDSC_7650.JPGDSC_7651.JPGDSC_7652.JPGDSC_7653.JPGDSC_7654.JPGDSC_7655.JPGDSC_7656.JPGDSC_7657.JPGDSC_7658.JPGDSC_7659.JPGDSC_7660.JPG

Joomla templates by a4joomla
Best Hidden Cameras Best Business and Office Electronics Best Wireless IP Network Cameras