ค่ายลูกเสือ-ยุว Day Camp 2563

scout-young red cross 63 

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนำทักษะทางลูกเสือและยุวกาชาดไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป


ภาพกิจกรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6