ค่ายรักการอ่าน ประจำปี 2563

read camp63 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสืออันเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้

DSC_7931.JPG DSC_7932.JPG DSC_7933.JPG

DSC_7936.JPG DSC_7937.JPG DSC_7938.JPG

DSC_7939.JPG DSC_7941.JPG DSC_7943.JPG

DSC_7945.JPG DSC_7948.JPG DSC_7949.JPG

DSC_7950.JPG DSC_7951.JPG DSC_7952.JPG

DSC_7954.JPG DSC_7955.JPG DSC_7956.JPG

DSC_7957.JPG DSC_7958.JPG DSC_7959.JPG

DSC_7962.JPG DSC_7963.JPG DSC_7964.JPG

DSC_7965.JPG DSC_7966.JPG DSC_7967.JPG

DSC_7968.JPG DSC_7969.JPG DSC_7970.JPG

DSC_7971.JPG DSC_7972.JPG DSC_7973.JPG

DSC_7975.JPG DSC_7976.JPG DSC_7977.JPG

DSC_7978.JPG DSC_7979.JPG DSC_7980.JPG

DSC_7981.JPG DSC_7982.JPG DSC_7983.JPG

DSC_7984.JPG DSC_7985.JPG DSC_7986.JPG

DSC_7988.JPG DSC_7990.JPG DSC_8006.JPG

DSC_8007.JPG DSC_8008.JPG DSC_8009.JPG

DSC_8010.JPG DSC_8011.JPG DSC_8012.JPG

DSC_8013.JPG DSC_8014.JPG DSC_8015.JPG

DSC_8016.JPG DSC_8017.JPG DSC_8018.JPG

DSC_8019.JPG DSC_8020.JPG DSC_8021.JPG

DSC_8022.JPG DSC_8023.JPG DSC_8024.JPG

DSC_8025.JPG DSC_8026.JPG DSC_8027.JPG

DSC_8028.JPG DSC_8029.JPG DSC_8030.JPG

DSC_8031.JPG DSC_8032.JPG DSC_8033.JPG

DSC_8034.JPG DSC_8035.JPG DSC_8036.JPG

DSC_8037.JPG DSC_8038.JPG DSC_8039.JPG

DSC_8040.JPG DSC_8041.JPG DSC_8042.JPG

DSC_8043.JPG DSC_8044.JPG DSC_8045.JPG

DSC_8046.JPG DSC_8047.JPG DSC_8048.JPG

DSC_8049.JPG DSC_8050.JPG DSC_8051.JPG

DSC_8052.JPG DSC_8053.JPG DSC_8054.JPG

DSC_8055.JPG DSC_8056.JPG DSC_8057.JPG

DSC_8058.JPG DSC_8059.JPG DSC_8060.JPG

DSC_8061.JPG DSC_8062.JPG DSC_8063.JPG

DSC_8064.JPG DSC_8065.JPG DSC_8066.JPG

DSC_8067.JPG DSC_8068.JPG DSC_8069.JPG

DSC_8070.JPG DSC_8071.JPG DSC_8072.JPG

DSC_8073.JPG DSC_8074.JPG DSC_8075.JPG

DSC_8076.JPG DSC_8077.JPG DSC_8078.JPG

DSC_8079.JPG DSC_8080.JPG DSC_8081.JPG

DSC_8082.JPG DSC_8083.JPG DSC_8084.JPG

DSC_8085.JPG DSC_8086.JPG DSC_8087.JPG

DSC_8088.JPG DSC_8089.JPG DSC_8090.JPG

DSC_8091.JPG DSC_8092.JPG DSC_8093.JPG

DSC_8094.JPG DSC_8095.JPG DSC_8096.JPG

DSC_8097.JPG DSC_8098.JPG DSC_8099.JPG

DSC_8100.JPG DSC_8101.JPG DSC_8102.JPG

DSC_8103.JPG DSC_8104.JPG DSC_8105.JPG

DSC_8106.JPG DSC_8107.JPG DSC_8108.JPG

DSC_8109.JPG DSC_8110.JPG DSC_8111.JPG

DSC_8112.JPG DSC_8113.JPG DSC_8114.JPG

DSC_8115.JPG DSC_8116.JPG DSC_8117.JPG