วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563

science day63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และให้ความรู้แก่นักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นำเสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

DSC_5456.JPG DSC_5457.JPG DSC_5458.JPG

DSC_5460.JPG DSC_5461.JPG DSC_5462.JPG

DSC_5463.JPG DSC_5465.JPG DSC_5466.JPG

DSC_5467.JPG DSC_5468.JPG DSC_5469.JPG

DSC_5470.JPG DSC_5471.JPG DSC_5472.JPG

DSC_5473.JPG DSC_5474.JPG DSC_5475.JPG

DSC_5476.JPG DSC_5477.JPG DSC_5479.JPG

DSC_5480.JPG DSC_5481.JPG DSC_5483.JPG

DSC_5484.JPG DSC_5485.JPG DSC_5486.JPG

DSC_5487.JPG DSC_5488.JPG DSC_5489.JPG

DSC_5490.JPG DSC_5492.JPG DSC_5493.JPG

DSC_5494.JPG DSC_5495.JPG DSC_5496.JPG

DSC_5497.JPG DSC_5498.JPG DSC_5499.JPG

DSC_5500.JPG DSC_5501.JPG DSC_5502.JPG

DSC_5503.JPG DSC_5504.JPG DSC_5505.JPG

DSC_5506.JPG DSC_5507.JPG DSC_5508.JPG

DSC_5509.JPG DSC_5510.JPG DSC_5511.JPG

DSC_5512.JPG DSC_5514.JPG DSC_5515.JPG

DSC_5516.JPG DSC_5517.JPG DSC_5518.JPG

DSC_5519.JPG DSC_5520.JPG DSC_5521.JPG

DSC_5522.JPG DSC_5523.JPG DSC_5524.JPG

DSC_5525.JPG DSC_5526.JPG DSC_5527.JPG

DSC_5528.JPG DSC_5529.JPG DSC_5530.JPG

DSC_5531.JPG DSC_5532.JPG DSC_5533.JPG

DSC_5534.JPG DSC_5535.JPG DSC_5536.JPG

DSC_5537.JPG DSC_5538.JPG DSC_5539.JPG

DSC_5540.JPG DSC_5541.JPG DSC_5542.JPG

DSC_5543.JPG DSC_5544.JPG DSC_5545.JPG

DSC_5546.JPG DSC_5547.JPG DSC_5548.JPG

DSC_5549.JPG DSC_5550.JPG DSC_5551.JPG

DSC_5552.JPG DSC_5553.JPG DSC_5555.JPG

DSC_5557.JPG DSC_5558.JPG DSC_5559.JPG

DSC_5560.JPG DSC_5561.JPG DSC_5562.JPG

DSC_5563.JPG DSC_5564.JPG DSC_5568.JPG

DSC_5569.JPG DSC_5570.JPG DSC_5571.JPG

DSC_5572.JPG DSC_5573.JPG DSC_5574.JPG

DSC_5575.JPG DSC_5577.JPG DSC_5578.JPG

DSC_5579.JPG DSC_5580.JPG DSC_5581.JPG

DSC_5582.JPG DSC_5583.JPG DSC_5584.JPG

DSC_5585.JPG DSC_5586.JPG DSC_5587.JPG

DSC_5588.JPG DSC_5589.JPG DSC_5590.JPG

DSC_5591.JPG DSC_5592.JPG DSC_5593.JPG

DSC_5594.JPG DSC_5595.JPG DSC_5596.JPG

DSC_5597.JPG DSC_5598.JPG DSC_5599.JPG

DSC_5600.JPG DSC_5601.JPG DSC_5602.JPG

DSC_5603.JPG DSC_5604.JPG DSC_5606.JPG

DSC_5607.JPG DSC_5608.JPG DSC_5609.JPG

DSC_5610.JPG DSC_5611.JPG DSC_5612.JPG

DSC_5613.JPG DSC_5614.JPG DSC_5615.JPG

DSC_5616.JPG DSC_5617.JPG DSC_5618.JPG

DSC_5621.JPG DSC_5625.JPG DSC_5627.JPG

DSC_5630.JPG DSC_5631.JPG DSC_5632.JPG

DSC_5633.JPG DSC_5634.JPG DSC_5635.JPG

DSC_5636.JPG DSC_5637.JPG DSC_5638.JPG

DSC_5639.JPG DSC_5640.JPG DSC_5641.JPG

DSC_5642.JPG DSC_5643.JPG DSC_5644.JPG

DSC_5645.JPG DSC_5646.JPG DSC_5647.JPG

DSC_5648.JPG DSC_5649.JPG DSC_5650.JPG

DSC_5651.JPG DSC_5652.JPG DSC_5653.JPG

DSC_5654.JPG DSC_5655.JPG DSC_5656.JPG

DSC_5657.JPG DSC_5658.JPG DSC_5659.JPG

DSC_5660.JPG DSC_5661.JPG DSC_5664.JPG

DSC_5666.JPG DSC_5668.JPG DSC_5669.JPG

DSC_5670.JPG DSC_5671.JPG DSC_5672.JPG

DSC_5674.JPG DSC_5675.JPG DSC_5676.JPG

DSC_5677.JPG DSC_5678.JPG DSC_5679.JPG

DSC_5680.JPG DSC_5681.JPG DSC_5682.JPG

DSC_5683.JPG DSC_5685.JPG DSC_5686.JPG

DSC_5687.JPG DSC_5688.JPG DSC_5689.JPG

DSC_5690.JPG DSC_5691.JPG DSC_5693.JPG

DSC_5694.JPG DSC_5695.JPG DSC_5696.JPG

DSC_5697.JPG DSC_5698.JPG DSC_5699.JPG

DSC_5700.JPG DSC_5701.JPG DSC_5702.JPG

DSC_5703.JPG DSC_5704.JPG DSC_5705.1.jpg

DSC_5705.JPG DSC_5706.JPG DSC_5707.JPG

DSC_5708.JPG DSC_5709.JPG DSC_5710.JPG

DSC_5711.JPG DSC_5712.JPG DSC_5713.JPG

DSC_5714.JPG DSC_5715.JPG DSC_5716.JPG

DSC_5717.JPG DSC_5718.JPG DSC_5719.JPG

DSC_5720.JPG DSC_5721.JPG DSC_5722.JPG

DSC_5723.JPG DSC_5724.JPG DSC_5725.JPG

DSC_5726.JPG DSC_5727.JPG DSC_5728.JPG

DSC_5729.JPG DSC_5730.JPG DSC_5731.JPG

DSC_5732.JPG DSC_5733.JPG DSC_5734.JPG

DSC_5735.JPG DSC_5736.JPG DSC_5737.JPG

DSC_5738.JPG DSC_5739.JPG DSC_5740.JPG

DSC_5741.JPG DSC_5742.JPG DSC_5743.JPG

DSC_5744.1.jpg DSC_5744.JPG DSC_5745.JPG

DSC_5746.JPG DSC_5747.JPG DSC_5748.JPG

DSC_5749.JPG DSC_5750.JPG DSC_5751.JPG

DSC_5752.JPG DSC_5753.JPG DSC_5754.JPG

DSC_5755.JPG DSC_5756.JPG DSC_5758.JPG

DSC_5759.JPG DSC_5760.JPG DSC_5761.JPG

DSC_5762.JPG DSC_5765.JPG DSC_5766.JPG

DSC_5767.JPG DSC_5768.JPG DSC_5769.JPG

DSC_5770.JPG DSC_5775.JPG DSC_5776.JPG

DSC_5777.JPG DSC_5778.JPG DSC_5779.JPG

DSC_5780.JPG DSC_5781.JPG DSC_5782.JPG

DSC_5783.JPG DSC_5784.JPG DSC_5785.JPG

DSC_5788.JPG DSC_5789.JPG DSC_5790.JPG

DSC_5791.JPG DSC_5792.JPG DSC_5793.JPG

DSC_5794.JPG DSC_5795.JPG DSC_5796.JPG

DSC_5797.JPG DSC_5798.JPG DSC_5799.JPG

DSC_5800.JPG DSC_5801.JPG DSC_5802.JPG

DSC_5803.JPG DSC_5804.JPG DSC_5806.JPG

DSC_5807.JPG DSC_5808.JPG DSC_5809.JPG

DSC_5810.JPG DSC_5812.JPG DSC_5813.JPG

DSC_5814.JPG DSC_5815.JPG DSC_5816.JPG

DSC_5817.JPG DSC_5818.JPG DSC_5819.JPG

DSC_5820.JPG DSC_5821.JPG DSC_5822.JPG

DSC_5824.JPG DSC_5825.JPG