เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2563

vote student63 

คณะกรรมการการเลือกตั้งโรงเรียนวัดบางเตย จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูอีกด้วย 

DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG

DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG DSC_0012.JPG

DSC_0013.JPG DSC_0014.JPG DSC_0015.JPG

DSC_0016.JPG DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG

DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG DSC_0021.JPG

DSC_0022.JPG DSC_0023.JPG DSC_0024.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0026.JPG DSC_0027.JPG

DSC_0028.JPG DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0032.JPG DSC_0033.JPG

DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG

DSC_0037.JPG DSC_0038.JPG DSC_0039.JPG

DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0042.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG

DSC_0046.JPG DSC_0048.JPG DSC_0050.JPG

DSC_0051.JPG DSC_0052.JPG DSC_0054.JPG

DSC_0055.JPG DSC_0056.JPG DSC_0057.JPG

DSC_0058.JPG DSC_0059.JPG DSC_0060.JPG

DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG

DSC_0065.JPG DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG

DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0071.JPG

DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG

DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG

DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG DSC_0081.JPG

DSC_0082.JPG DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG

DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG

DSC_0088.JPG DSC_0089.JPG DSC_0090.JPG

DSC_0091.JPG DSC_0092.JPG DSC_0094.JPG

DSC_0095.JPG DSC_0096.JPG DSC_0097.JPG

DSC_0098.JPG