ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563

semina63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนและกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อจัดการศึกษาแก่นักเรียนในสถานการณ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา มา ณ โอกาสนี้ด้วย

DSC_5225.JPG DSC_5226.JPG DSC_5227.JPG

DSC_5228.JPG DSC_5229.JPG DSC_5230.JPG

DSC_5231.JPG DSC_5232.JPG DSC_5233.JPG

DSC_5234.JPG DSC_5235.JPG DSC_5236.JPG

DSC_5237.JPG DSC_5238.JPG DSC_5239.JPG

DSC_5240.JPG DSC_5241.JPG DSC_5246.JPG

DSC_5247.JPG DSC_5248.JPG DSC_5249.JPG

DSC_5250.JPG DSC_5251.JPG DSC_5252.JPG

DSC_5253.JPG DSC_5254.JPG DSC_5255.JPG

DSC_5261.JPG DSC_5264.JPG DSC_5268.JPG

DSC_5270.JPG DSC_5271.JPG DSC_5272.JPG

DSC_5273.JPG DSC_5275.JPG DSC_5276.JPG

DSC_5279.JPG DSC_5280.JPG DSC_5281.JPG

DSC_5282.JPG DSC_5284.JPG DSC_5285.JPG

DSC_5286.JPG DSC_5287.JPG DSC_5288.JPG

DSC_5289.JPG DSC_5290.JPG DSC_5291.JPG

DSC_5292.JPG DSC_5293.JPG DSC_5294.JPG

DSC_5295.JPG DSC_5296.JPG DSC_5297.JPG

DSC_5300.JPG DSC_5301.JPG DSC_5302.JPG

DSC_5303.JPG DSC_5304.JPG DSC_5305.JPG

DSC_5306.JPG DSC_5307.JPG DSC_5308.JPG

DSC_5309.JPG DSC_5310.JPG DSC_5311.JPG

DSC_5314.JPG DSC_5316.JPG DSC_5317.JPG

DSC_5318.JPG