ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม 62

special edu62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความแตกต่างและมีความต้องการพิเศษนอกเหนือจากนักเรียนปกติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาการทางสังคมและพัฒนาด้านจิตใจให้นักเรียนกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

DSC_0415.JPG DSC_0417.JPG DSC_0420.JPG

DSC_0421.1.jpg DSC_0422.JPG DSC_0423.JPG

DSC_0425.JPG DSC_0426.JPG DSC_0428.JPG

DSC_0435.JPG DSC_0436.JPG DSC_0440.JPG

DSC_0443.JPG DSC_0445.JPG DSC_0446.JPG

DSC_0447.JPG DSC_0448.JPG DSC_0449.JPG

DSC_0450.JPG DSC_0452.JPG DSC_0453.JPG

DSC_0454.JPG DSC_0456.JPG DSC_0458.JPG

DSC_0459.JPG DSC_0460.JPG DSC_0461.JPG

DSC_0462.JPG DSC_0463.JPG DSC_0464.JPG

DSC_0465.JPG DSC_0467.JPG DSC_0468.JPG

DSC_0470.JPG DSC_0471.JPG DSC_0472.JPG

DSC_0473.JPG DSC_0474.JPG DSC_0475.JPG

DSC_0476.JPG DSC_0477.JPG DSC_0478.JPG

DSC_0479.JPG DSC_0480.JPG DSC_0481.JPG

DSC_0482.JPG DSC_0483.JPG DSC_0484.JPG

DSC_0485.JPG DSC_0487.JPG DSC_0488.JPG

DSC_0489.JPG DSC_0490.JPG DSC_0494.JPG

DSC_0495.JPG DSC_0496.JPG DSC_0497.JPG

DSC_0498.JPG DSC_0499.JPG DSC_0500.JPG

DSC_0501.JPG DSC_0502.JPG DSC_0503.JPG

DSC_0504.JPG DSC_0505.JPG DSC_0506.JPG

DSC_0507.JPG DSC_0508.JPG DSC_0509.JPG

DSC_0510.JPG DSC_0511.JPG DSC_0512.JPG

DSC_0514.JPG DSC_0515.JPG DSC_0516.JPG

DSC_0517.JPG DSC_0518.JPG DSC_0519.JPG

DSC_0521.JPG DSC_0523.JPG DSC_0524.JPG

DSC_0525.JPG DSC_0526.JPG DSC_0527.JPG

DSC_0528.JPG DSC_0529.JPG DSC_0530.JPG

DSC_0531.JPG DSC_0532.JPG DSC_0533.JPG

DSC_0534.JPG DSC_0535.JPG DSC_0537.JPG

DSC_0539.JPG DSC_0540.JPG DSC_0544.JPG

DSC_0545.JPG DSC_0546.JPG DSC_0547.JPG

DSC_0548.JPG DSC_0549.JPG DSC_0550.JPG

DSC_0551.JPG DSC_0552.JPG DSC_0553.JPG

DSC_0554.JPG DSC_0555.JPG DSC_0557.JPG

DSC_0558.JPG DSC_0559.JPG DSC_0560.JPG

DSC_0561.JPG DSC_0562.JPG DSC_0563.JPG

DSC_0564.JPG DSC_0568.JPG DSC_0569.JPG

DSC_0570.JPG DSC_0572.JPG DSC_0573.JPG

DSC_0574.JPG DSC_0578.JPG DSC_0583.JPG

DSC_0584.JPG DSC_0585.JPG DSC_0586.JPG

DSC_0588.JPG DSC_0589.JPG DSC_0590.JPG

DSC_0591.JPG DSC_0592.JPG DSC_0593.JPG

DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG DSC_0596.JPG

DSC_0597.JPG DSC_0598.JPG DSC_0599.JPG

DSC_0601.JPG DSC_0603.JPG DSC_0604.JPG

DSC_0605.JPG DSC_0606.JPG DSC_0607.JPG

DSC_0608.JPG DSC_0609.JPG DSC_0610.JPG

DSC_0611.JPG DSC_0612.JPG DSC_0613.JPG

DSC_0614.JPG DSC_0615.JPG DSC_0616.JPG

DSC_0617.JPG DSC_0618.JPG DSC_0619.JPG

DSC_0620.JPG DSC_0621.JPG DSC_0622.JPG

DSC_0624.JPG DSC_0626.JPG DSC_0627.JPG

DSC_0628.JPG DSC_0629.JPG DSC_0630.JPG

DSC_0631.JPG DSC_0632.JPG DSC_0633.JPG

DSC_0634.JPG DSC_0635.JPG DSC_0636.JPG

DSC_0637.JPG DSC_0638.JPG DSC_0641.JPG

DSC_0642.JPG DSC_0643.JPG DSC_0644.JPG

DSC_0645.JPG DSC_0646.JPG DSC_0648.JPG

DSC_0649.JPG DSC_0652.JPG