ค่ายลูกเสือ-ยุว Day Camp 2562

scout 62 

โรงเรียนวัดบางเตยจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้และใช้ทักษะทางลูกเสือและยุวกาชาดในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

ภาพกิจกรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6scout_p1_001.JPG scout_p1_022.JPG scout_p1_026.JPG

scout_p1_027.JPG scout_p1_029.JPG scout_p1_036.JPG

scout_p1_099.JPG scout_p2_030.JPG scout_p2_036.JPG

scout_p2_101.JPG scout_p2_103.JPG scout_p3_015.JPG

scout_p3_022.JPG scout_p3_028.JPG scout_p3_060.JPG

scout_p3_238.JPG scout_p3_249.JPG scout_p4_016.JPG

scout_p4_018.JPG scout_p4_028.JPG scout_p4_034.JPG

scout_p4_170.JPG scout_p4_187.JPG scout_p4_248.JPG

scout_p4_305.JPG scout_p4_314.JPG scout_p4_315.JPG

scout_p4_334.JPG scout_p4_363.JPG scout_p4_365.JPG

scout_p4_367.JPG scout_p5_038.JPG scout_p5_052.JPG

scout_p5_057.JPG scout_p5_065.JPG scout_p5_127.JPG

scout_p5_154.JPG scout_p5_160.JPG scout_p5_191.JPG

scout_p5_229.JPG scout_p5_233.JPG scout_p5_245.JPG

scout_p5_280.JPG scout_p5_286.JPG scout_p6_069.JPG

scout_p6_073.JPG scout_p6_074.JPG scout_p6_087.JPG

scout_p6_093.JPG scout_p6_095.JPG scout_p6_098.JPG

scout_p6_105.JPG scout_p6_113.JPG scout_p6_114.JPG

scout_p6_147.JPG scout_p6_191.JPG scout_p6_210.JPG

scout_p6_224.JPG scout_p6_237.JPG scout_p6_318.JPG

scout_p6_323.JPG scout_p6_342.JPG scout_p6_350.JPG

scout_p6_354.JPG scout_p6_386.JPG scout_p6_397.JPG

scout_p6_408.JPG scout_p6_427.JPG scout_p6_467.JPG

scout_p6_491.JPG scout_p6_505.JPG scout_p6_555.JPG

scout_p6_557.JPG