วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา62

asalha Bucha62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคณะครู นักเรียนร่วมกับผู้ปกครองแห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดบางเตย ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทยให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

Asalha Bucha62_001.JPG Asalha Bucha62_002.JPG Asalha Bucha62_003.JPG

Asalha Bucha62_004.JPG Asalha Bucha62_005.JPG Asalha Bucha62_006.JPG

Asalha Bucha62_007.JPG Asalha Bucha62_008.JPG Asalha Bucha62_009.JPG

Asalha Bucha62_010.JPG Asalha Bucha62_011.JPG Asalha Bucha62_012.JPG

Asalha Bucha62_013.JPG Asalha Bucha62_014.JPG Asalha Bucha62_015.JPG

Asalha Bucha62_016.JPG Asalha Bucha62_017.JPG Asalha Bucha62_018.JPG

Asalha Bucha62_019.JPG Asalha Bucha62_020.JPG Asalha Bucha62_021.JPG

Asalha Bucha62_022.JPG Asalha Bucha62_023.JPG Asalha Bucha62_024.JPG

Asalha Bucha62_025.JPG Asalha Bucha62_026.JPG Asalha Bucha62_027.JPG

Asalha Bucha62_028.JPG Asalha Bucha62_029.JPG Asalha Bucha62_030.JPG

Asalha Bucha62_031.JPG Asalha Bucha62_032.JPG Asalha Bucha62_033.JPG

Asalha Bucha62_034.JPG Asalha Bucha62_035.JPG Asalha Bucha62_036.JPG

Asalha Bucha62_037.JPG Asalha Bucha62_038.JPG Asalha Bucha62_039.JPG

Asalha Bucha62_040.JPG Asalha Bucha62_041.JPG Asalha Bucha62_042.JPG

Asalha Bucha62_043.JPG Asalha Bucha62_044.JPG Asalha Bucha62_045.JPG

Asalha Bucha62_046.JPG Asalha Bucha62_047.JPG Asalha Bucha62_048.JPG

Asalha Bucha62_049.JPG Asalha Bucha62_050.JPG Asalha Bucha62_051.JPG

Asalha Bucha62_052.JPG Asalha Bucha62_053.JPG Asalha Bucha62_054.JPG

Asalha Bucha62_055.JPG Asalha Bucha62_056.JPG Asalha Bucha62_057.JPG

Asalha Bucha62_058.JPG Asalha Bucha62_059.JPG Asalha Bucha62_060.JPG

Asalha Bucha62_061.JPG Asalha Bucha62_062.JPG Asalha Bucha62_063.JPG

Asalha Bucha62_064.JPG Asalha Bucha62_065.JPG Asalha Bucha62_066.JPG

Asalha Bucha62_067.JPG Asalha Bucha62_068.JPG Asalha Bucha62_069.JPG

Asalha Bucha62_070.JPG Asalha Bucha62_071.JPG Asalha Bucha62_072.JPG

Asalha Bucha62_073.JPG Asalha Bucha62_074.JPG Asalha Bucha62_075.JPG

Asalha Bucha62_076.JPG Asalha Bucha62_077.JPG Asalha Bucha62_078.JPG

Asalha Bucha62_079.JPG Asalha Bucha62_080.JPG Asalha Bucha62_081.JPG

Asalha Bucha62_082.JPG Asalha Bucha62_083.JPG Asalha Bucha62_084.JPG

Asalha Bucha62_085.JPG Asalha Bucha62_086.JPG Asalha Bucha62_087.JPG

Asalha Bucha62_088.JPG Asalha Bucha62_089.JPG Asalha Bucha62_090.JPG

Asalha Bucha62_091.jpg Asalha Bucha62_092.JPG Asalha Bucha62_093.JPG

Asalha Bucha62_094.JPG Asalha Bucha62_095.JPG Asalha Bucha62_096.JPG

Asalha Bucha62_097.JPG Asalha Bucha62_098.JPG Asalha Bucha62_099.JPG

Asalha Bucha62_100.JPG Asalha Bucha62_101.JPG Asalha Bucha62_102.JPG

Asalha Bucha62_103.JPG Asalha Bucha62_104.JPG Asalha Bucha62_105.JPG

Asalha Bucha62_106.JPG Asalha Bucha62_107.JPG Asalha Bucha62_108.JPG

Asalha Bucha62_109.JPG Asalha Bucha62_110.JPG Asalha Bucha62_111.JPG

Asalha Bucha62_112.JPG Asalha Bucha62_113.JPG Asalha Bucha62_114.JPG

Asalha Bucha62_115.JPG Asalha Bucha62_116.JPG Asalha Bucha62_117.JPG

Asalha Bucha62_118.JPG Asalha Bucha62_119.JPG Asalha Bucha62_120.JPG

Asalha Bucha62_121.JPG Asalha Bucha62_122.JPG Asalha Bucha62_123.JPG

Asalha Bucha62_124.JPG Asalha Bucha62_125.JPG Asalha Bucha62_126.JPG

Asalha Bucha62_127.JPG Asalha Bucha62_128.JPG Asalha Bucha62_129.JPG

Asalha Bucha62_130.JPG Asalha Bucha62_131.JPG Asalha Bucha62_132.JPG

Asalha Bucha62_133.JPG Asalha Bucha62_134.JPG Asalha Bucha62_135.JPG

Asalha Bucha62_136.JPG Asalha Bucha62_137.JPG Asalha Bucha62_138.JPG

Asalha Bucha62_139.JPG Asalha Bucha62_140.JPG Asalha Bucha62_141.JPG

Asalha Bucha62_142.JPG Asalha Bucha62_143.JPG Asalha Bucha62_144.JPG

Asalha Bucha62_145.JPG Asalha Bucha62_146.JPG Asalha Bucha62_147.JPG

Asalha Bucha62_148.JPG Asalha Bucha62_149.JPG Asalha Bucha62_150.JPG

Asalha Bucha62_151.JPG Asalha Bucha62_152.JPG Asalha Bucha62_153.JPG

Asalha Bucha62_154.JPG Asalha Bucha62_155.JPG Asalha Bucha62_156.JPG

Asalha Bucha62_157.JPG Asalha Bucha62_158.JPG Asalha Bucha62_159.JPG

Asalha Bucha62_160.JPG Asalha Bucha62_161.JPG Asalha Bucha62_162.JPG

Asalha Bucha62_163.JPG Asalha Bucha62_164.JPG Asalha Bucha62_165.JPG

Asalha Bucha62_166.JPG Asalha Bucha62_167.JPG Asalha Bucha62_168.JPG

Asalha Bucha62_169.JPG Asalha Bucha62_170.JPG Asalha Bucha62_171.JPG

Asalha Bucha62_172.JPG Asalha Bucha62_173.JPG Asalha Bucha62_174.JPG

Asalha Bucha62_175.JPG Asalha Bucha62_176.JPG Asalha Bucha62_177.JPG

Asalha Bucha62_178.JPG Asalha Bucha62_179.JPG