ค่ายสะเต็มศึกษา ปี 2562

stem62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษาขึ้น เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ตามหลักการของ STEM เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานในระบบกลุ่ม  สามารถใช้ความรู้และทักษะที่ได้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

พิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา

stem_003.jpg stem_006.jpg stem_007.jpg

stem_009.jpg stem_010.jpg stem_013.jpg

stem_014.jpg stem_015.jpg stem_016.jpg

stem_017.jpg stem_019.jpg stem_021.jpg

stem_022.jpg stem_023.jpg stem_026.jpg

stem_027.jpg stem_028.jpg stem_029.jpg

stem_030.jpg stem_031.jpg stem_032.jpg

stem_033.jpg stem_034.jpg stem_035.jpg

stem_036.jpg stem_038.jpg stem_040.jpg

stem_041.jpg stem_046.jpg stem_047.jpg

stem_048.jpg stem_049.jpg stem_052.jpg

stem_054.jpg stem_058.jpg stem_065.jpg

stem_066.jpg stem_068.jpg stem_070.jpg

stem_071.jpg stem_072.jpg stem_073.jpg

stem_076.jpg stem_077.jpg stem_079.jpg

stem_082.jpg stem_083.jpg stem_145.jpg


กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

stem1_001.JPG stem1_002.JPG stem1_003.JPG

stem1_004.JPG stem1_005.JPG stem1_006.JPG

stem1_007.JPG stem1_008.JPG stem1_009.JPG

stem1_010.JPG stem1_011.JPG stem1_012.JPG

stem1_013.JPG stem1_014.JPG stem1_015.JPG

stem1_016.JPG stem1_017.JPG stem1_018.JPG

stem1_019.JPG stem1_020.JPG stem1_021.JPG

stem1_022.JPG stem1_023.JPG stem1_024.JPG

stem1_025.JPG stem1_026.JPG stem1_027.JPG

stem1_028.JPG stem1_029.JPG stem1_030.JPG

stem1_031.JPG stem1_032.JPG stem1_033.JPG

stem1_034.JPG stem1_035.JPG stem1_036.JPG

stem1_037.JPG stem1_038.JPG stem1_039.JPG

stem1_040.JPG stem1_041.JPG stem1_042.JPG

stem1_043.JPG stem1_044.JPG stem1_045.JPG

stem1_046.JPG stem1_047.JPG stem1_048.JPG

stem1_049.JPG stem1_050.JPG stem1_051.JPG

stem1_052.JPG stem1_053.JPG stem1_054.JPG

stem1_055.JPG stem1_056.JPG stem1_057.JPG

stem1_058.JPG stem1_059.JPG stem1_060.JPG

stem1_061.JPG stem1_062.JPG stem1_063.JPG

stem1_064.JPG stem1_065.JPG stem1_066.JPG

stem1_067.JPG stem1_068.JPG stem1_069.JPG

stem1_070.JPG stem1_071.JPG stem1_072.JPG

stem1_073.JPG stem1_074.JPG stem1_075.JPG

stem1_076.JPG stem1_077.JPG stem1_078.JPG

stem1_079.JPG stem1_080.JPG stem1_081.JPG

stem1_082.JPG stem1_083.JPG stem1_084.JPG

stem1_085.JPG

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

stem_p2_001.JPG stem_p2_002.JPG stem_p2_003.JPG

stem_p2_004.JPG stem_p2_005.JPG stem_p2_006.JPG

stem_p2_007.JPG stem_p2_008.JPG stem_p2_009.JPG

stem_p2_010.JPG stem_p2_011.JPG stem_p2_012.JPG

stem_p2_013.JPG stem_p2_014.JPG stem_p2_015.JPG

stem_p2_016.JPG stem_p2_017.JPG stem_p2_018.JPG

stem_p2_019.JPG stem_p2_020.JPG stem_p2_021.JPG

stem_p2_022.JPG stem_p2_023.JPG stem_p2_024.JPG

stem_p2_025.JPG stem_p2_026.JPG stem_p2_027.JPG

stem_p2_028.JPG stem_p2_029.JPG stem_p2_030.JPG

stem_p2_031.JPG stem_p2_032.JPG stem_p2_033.JPG

stem_p2_034.JPG stem_p2_035.JPG stem_p2_036.JPG

stem_p2_037.JPG stem_p2_038.JPG stem_p2_039.JPG

stem_p2_040.JPG stem_p2_041.JPG stem_p2_042.JPG

stem_p2_043.JPG stem_p2_044.JPG stem_p2_045.JPG

stem_p2_046.JPG stem_p2_047.JPG stem_p2_048.JPG

stem_p2_049.JPG stem_p2_050.JPG stem_p2_051.JPG

stem_p2_052.JPG stem_p2_053.JPG stem_p2_054.JPG

stem_p2_055.JPG stem_p2_056.JPG stem_p2_057.JPG

stem_p2_058.JPG stem_p2_059.JPG

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

stem_p3_001.JPG stem_p3_002.JPG stem_p3_003.JPG

stem_p3_004.JPG stem_p3_005.JPG stem_p3_006.JPG

stem_p3_007.JPG stem_p3_008.JPG stem_p3_009.JPG

stem_p3_010.JPG stem_p3_011.JPG stem_p3_012.JPG

stem_p3_013.JPG stem_p3_014.JPG stem_p3_015.JPG

stem_p3_016.JPG stem_p3_017.JPG stem_p3_018.JPG

stem_p3_019.JPG stem_p3_020.JPG stem_p3_021.JPG

stem_p3_022.JPG stem_p3_023.JPG stem_p3_024.JPG

stem_p3_025.JPG stem_p3_026.JPG stem_p3_027.JPG

stem_p3_028.JPG stem_p3_029.JPG stem_p3_030.JPG

stem_p3_031.JPG stem_p3_032.JPG stem_p3_033.JPG

stem_p3_034.JPG stem_p3_035.JPG stem_p3_036.JPG

stem_p3_037.JPG stem_p3_038.JPG stem_p3_039.JPG

stem_p3_040.JPG stem_p3_041.JPG stem_p3_042.JPG

stem_p3_043.JPG stem_p3_044.JPG stem_p3_045.JPG

stem_p3_046.JPG stem_p3_047.JPG stem_p3_048.JPG

stem_p3_049.JPG stem_p3_050.JPG stem_p3_051.JPG

stem_p3_052.JPG stem_p3_053.JPG stem_p3_054.JPG

stem_p3_055.JPG stem_p3_056.JPG stem_p3_057.JPG

stem_p3_058.JPG stem_p3_059.JPG stem_p3_060.JPG

stem_p3_061.JPG stem_p3_062.JPG stem_p3_063.JPG

stem_p3_064.JPG stem_p3_065.JPG stem_p3_066.JPG

stem_p3_067.JPG stem_p3_068.JPG stem_p3_069.JPG

stem_p3_070.JPG stem_p3_071.JPG stem_p3_072.JPG

stem_p3_073.JPG stem_p3_074.JPG stem_p3_075.JPG

stem_p3_076.JPG stem_p3_077.JPG stem_p3_078.JPG

stem_p3_079.JPG stem_p3_080.JPG stem_p3_081.JPG

stem_p3_082.JPG stem_p3_083.JPG

 

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

stem_p4_001.JPG stem_p4_002.JPG stem_p4_003.JPG

stem_p4_004.JPG stem_p4_005.JPG stem_p4_006.JPG

stem_p4_007.JPG stem_p4_008.JPG stem_p4_009.JPG

stem_p4_010.JPG stem_p4_011.JPG stem_p4_012.JPG

stem_p4_013.JPG stem_p4_014.JPG stem_p4_015.JPG

stem_p4_016.JPG stem_p4_017.JPG stem_p4_018.JPG

stem_p4_019.JPG stem_p4_020.JPG stem_p4_021.JPG

stem_p4_022.JPG stem_p4_023.JPG stem_p4_024.JPG

stem_p4_025.JPG stem_p4_026.JPG stem_p4_027.JPG

stem_p4_028.JPG stem_p4_029.JPG stem_p4_030.JPG

stem_p4_031.JPG stem_p4_032.JPG stem_p4_033.JPG

stem_p4_034.JPG stem_p4_035.JPG stem_p4_036.JPG

stem_p4_037.JPG stem_p4_038.JPG stem_p4_039.JPG

stem_p4_040.JPG stem_p4_041.JPG stem_p4_042.JPG

stem_p4_043.JPG stem_p4_044.JPG stem_p4_045.JPG

stem_p4_046.JPG stem_p4_047.JPG stem_p4_048.JPG

stem_p4_049.JPG stem_p4_050.JPG stem_p4_051.JPG

stem_p4_052.JPG stem_p4_053.JPG stem_p4_054.JPG

stem_p4_055.JPG stem_p4_056.JPG stem_p4_057.JPG

stem_p4_058.JPG stem_p4_059.JPG stem_p4_060.JPG

stem_p4_061.JPG stem_p4_062.JPG stem_p4_063.JPG

stem_p4_064.JPG stem_p4_065.JPG stem_p4_066.JPG

stem_p4_067.JPG stem_p4_068.JPG stem_p4_069.JPG

stem_p4_070.JPG stem_p4_071.JPG stem_p4_072.JPG

stem_p4_073.JPG stem_p4_074.JPG stem_p4_075.JPG

stem_p4_076.JPG stem_p4_077.JPG stem_p4_078.JPG

stem_p4_079.JPG stem_p4_080.JPG stem_p4_081.JPG

stem_p4_082.JPG stem_p4_083.JPG stem_p4_084.JPG

stem_p4_085.JPG stem_p4_086.JPG stem_p4_087.JPG

stem_p4_088.JPG stem_p4_089.JPG stem_p4_090.JPG

stem_p4_091.JPG stem_p4_092.JPG stem_p4_093.JPG

stem_p4_094.JPG stem_p4_095.JPG stem_p4_096.JPG

stem_p4_097.JPG stem_p4_098.JPG stem_p4_099.JPG

stem_p4_100.JPG stem_p4_101.JPG stem_p4_102.JPG

stem_p4_103.JPG stem_p4_104.JPG stem_p4_105.JPG

stem_p4_106.JPG stem_p4_107.JPG stem_p4_108.JPG

stem_p4_109.JPG stem_p4_110.JPG stem_p4_111.JPG

stem_p4_112.JPG stem_p4_113.JPG stem_p4_114.JPG

stem_p4_115.JPG stem_p4_116.JPG stem_p4_117.JPG

stem_p4_118.JPG stem_p4_119.JPG stem_p4_120.JPG

stem_p4_121.JPG stem_p4_122.JPG stem_p4_123.JPG

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

stem_p5_001.JPG stem_p5_002.JPG stem_p5_003.JPG

stem_p5_004.JPG stem_p5_005.JPG stem_p5_006.JPG

stem_p5_007.JPG stem_p5_008.JPG stem_p5_009.JPG

stem_p5_010.JPG stem_p5_011.JPG stem_p5_012.JPG

stem_p5_013.JPG stem_p5_014.JPG stem_p5_015.JPG

stem_p5_016.JPG stem_p5_017.JPG stem_p5_018.JPG

stem_p5_019.JPG stem_p5_020.JPG stem_p5_021.JPG

stem_p5_022.JPG stem_p5_023.JPG stem_p5_024.JPG

stem_p5_025.JPG stem_p5_026.JPG stem_p5_027.JPG

stem_p5_028.JPG stem_p5_029.JPG stem_p5_030.JPG

stem_p5_031.JPG stem_p5_032.JPG stem_p5_033.JPG

stem_p5_034.JPG stem_p5_035.JPG stem_p5_036.JPG

stem_p5_037.JPG stem_p5_038.JPG stem_p5_039.JPG

stem_p5_040.JPG stem_p5_041.JPG stem_p5_042.JPG

stem_p5_043.JPG stem_p5_044.JPG stem_p5_045.JPG

stem_p5_046.JPG stem_p5_047.JPG stem_p5_048.JPG

stem_p5_049.JPG stem_p5_050.JPG stem_p5_051.JPG

stem_p5_052.JPG stem_p5_053.JPG stem_p5_054.JPG

stem_p5_055.JPG stem_p5_056.JPG stem_p5_057.JPG

stem_p5_058.JPG stem_p5_059.JPG stem_p5_060.JPG

stem_p5_061.JPG stem_p5_062.JPG stem_p5_063.JPG

stem_p5_064.JPG stem_p5_065.JPG stem_p5_066.JPG

stem_p5_067.JPG stem_p5_068.JPG stem_p5_069.JPG

stem_p5_070.JPG stem_p5_071.JPG stem_p5_072.JPG

stem_p5_073.JPG stem_p5_074.JPG stem_p5_075.JPG

stem_p5_076.JPG stem_p5_077.JPG stem_p5_078.JPG

stem_p5_079.JPG stem_p5_080.JPG stem_p5_081.JPG

stem_p5_082.JPG stem_p5_083.JPG stem_p5_084.JPG

stem_p5_085.JPG stem_p5_086.JPG stem_p5_087.JPG

stem_p5_088.JPG stem_p5_089.JPG stem_p5_090.JPG

stem_p5_091.JPG stem_p5_092.JPG stem_p5_093.JPG

stem_p5_094.JPG stem_p5_095.JPG stem_p5_096.JPG

stem_p5_097.JPG stem_p5_098.JPG stem_p5_099.JPG

stem_p5_100.JPG stem_p5_101.JPG stem_p5_102.JPG

stem_p5_103.JPG stem_p5_104.JPG stem_p5_105.JPG

stem_p5_106.JPG stem_p5_107.JPG stem_p5_108.JPG

stem_p5_109.JPG stem_p5_110.JPG stem_p5_111.JPG

stem_p5_112.JPG stem_p5_113.JPG stem_p5_114.JPG

stem_p5_115.JPG stem_p5_116.JPG stem_p5_117.JPG

stem_p5_118.JPG stem_p5_119.JPG stem_p5_120.JPG

stem_p5_121.JPG stem_p5_122.JPG stem_p5_123.JPG

stem_p5_124.JPG stem_p5_125.JPG stem_p5_126.JPG

stem_p5_127.JPG stem_p5_128.JPG stem_p5_129.JPG

stem_p5_130.JPG stem_p5_131.JPG stem_p5_132.JPG

stem_p5_133.JPG stem_p5_134.JPG stem_p5_135.JPG

stem_p5_136.JPG stem_p5_137.JPG stem_p5_138.JPG

stem_p5_139.JPG stem_p5_140.JPG stem_p5_141.JPG

stem_p5_142.JPG stem_p5_143.JPG stem_p5_144.JPG

stem_p5_145.JPG stem_p5_146.JPG stem_p5_147.JPG

stem_p5_148.JPG stem_p5_149.JPG stem_p5_150.JPG

stem_p5_151.JPG stem_p5_152.JPG stem_p5_153.JPG

stem_p5_154.JPG stem_p5_155.JPG stem_p5_156.JPG

stem_p5_157.JPG stem_p5_158.JPG stem_p5_159.JPG

stem_p5_160.JPG stem_p5_161.JPG stem_p5_162.JPG

stem_p5_163.JPG stem_p5_164.JPG stem_p5_165.JPG

stem_p5_166.JPG stem_p5_167.JPG stem_p5_168.JPG

stem_p5_169.JPG stem_p5_170.JPG stem_p5_171.JPG

stem_p5_172.JPG stem_p5_173.JPG stem_p5_174.JPG

stem_p5_175.JPG stem_p5_176.JPG stem_p5_177.JPG

stem_p5_178.JPG stem_p5_179.JPG stem_p5_180.JPG

stem_p5_181.JPG stem_p5_182.JPG stem_p5_183.JPG

stem_p5_184.JPG stem_p5_185.JPG stem_p5_186.JPG

stem_p5_187.JPG stem_p5_188.JPG stem_p5_189.JPG

stem_p5_190.JPG stem_p5_191.JPG stem_p5_192.JPG

stem_p5_193.JPG stem_p5_194.JPG stem_p5_195.JPG

stem_p5_196.JPG stem_p5_197.JPG stem_p5_198.JPG

stem_p5_199.JPG stem_p5_200.JPG stem_p5_201.JPG

stem_p5_202.JPG stem_p5_203.JPG stem_p5_204.JPG

stem_p5_205.JPG stem_p5_206.JPG stem_p5_207.JPG

stem_p5_208.JPG stem_p5_209.JPG stem_p5_210.JPG

stem_p5_211.JPG stem_p5_212.JPG stem_p5_213.JPG

stem_p5_214.JPG stem_p5_215.JPG stem_p5_216.JPG

stem_p5_217.JPG stem_p5_218.JPG stem_p5_219.JPG

stem_p5_220.JPG stem_p5_221.JPG stem_p5_222.JPG

stem_p5_223.JPG stem_p5_224.JPG stem_p5_225.JPG

stem_p5_226.JPG stem_p5_227.JPG stem_p5_228.JPG

stem_p5_229.JPG stem_p5_230.JPG stem_p5_231.JPG

stem_p5_232.JPG stem_p5_233.JPG stem_p5_234.JPG

stem_p5_235.JPG stem_p5_236.JPG stem_p5_237.JPG

stem_p5_238.JPG stem_p5_239.JPG

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

stem_p6_001.JPG stem_p6_002.JPG stem_p6_003.JPG

stem_p6_004.JPG stem_p6_005.JPG stem_p6_006.JPG

stem_p6_007.JPG stem_p6_008.JPG stem_p6_009.JPG

stem_p6_010.JPG stem_p6_011.JPG stem_p6_012.JPG

stem_p6_013.JPG stem_p6_015.JPG stem_p6_016.JPG

stem_p6_017.JPG stem_p6_018.JPG stem_p6_019.JPG

stem_p6_021.JPG stem_p6_022.JPG stem_p6_023.JPG

stem_p6_024.JPG stem_p6_025.JPG stem_p6_027.JPG

stem_p6_028.JPG stem_p6_030.JPG stem_p6_031.JPG

stem_p6_032.JPG stem_p6_033.JPG stem_p6_034.JPG

stem_p6_037.JPG stem_p6_038.JPG stem_p6_039.JPG

stem_p6_040.JPG stem_p6_041.JPG stem_p6_042.JPG

stem_p6_043.JPG stem_p6_044.JPG stem_p6_045.JPG

stem_p6_046.JPG stem_p6_047.JPG stem_p6_048.JPG

stem_p6_049.JPG stem_p6_050.JPG stem_p6_051.JPG

stem_p6_052.JPG stem_p6_053.JPG stem_p6_054.JPG

stem_p6_055.JPG stem_p6_056.JPG stem_p6_057.JPG

stem_p6_058.JPG stem_p6_059.JPG stem_p6_061.JPG

stem_p6_063.JPG stem_p6_064.JPG stem_p6_066.JPG

stem_p6_067.JPG stem_p6_068.JPG stem_p6_070.JPG

stem_p6_071.JPG stem_p6_073.JPG stem_p6_074.JPG

stem_p6_075.JPG stem_p6_076.JPG stem_p6_077.JPG

stem_p6_078.JPG stem_p6_079.JPG stem_p6_081.JPG

stem_p6_083.JPG stem_p6_084.JPG stem_p6_085.JPG

stem_p6_086.JPG stem_p6_088.JPG stem_p6_089.JPG

stem_p6_090.JPG stem_p6_093.JPG stem_p6_096.JPG

stem_p6_097.JPG stem_p6_098.JPG stem_p6_100.JPG

stem_p6_101.JPG stem_p6_102.JPG stem_p6_103.JPG

stem_p6_104.JPG stem_p6_105.JPG stem_p6_106.JPG

stem_p6_107.JPG stem_p6_109.JPG stem_p6_110.JPG

stem_p6_113.JPG stem_p6_114.JPG stem_p6_115.JPG

stem_p6_117.JPG stem_p6_118.JPG stem_p6_119.JPG

stem_p6_120.JPG stem_p6_121.JPG stem_p6_122.JPG

stem_p6_123.JPG stem_p6_124.JPG stem_p6_125.JPG

stem_p6_126.JPG stem_p6_128.JPG stem_p6_129.JPG

stem_p6_130.JPG stem_p6_132.JPG stem_p6_135.JPG

stem_p6_136.JPG stem_p6_137.JPG stem_p6_138.JPG

stem_p6_139.JPG stem_p6_140.JPG stem_p6_141.JPG

stem_p6_142.JPG stem_p6_143.JPG stem_p6_144.JPG

stem_p6_145.JPG stem_p6_146.JPG stem_p6_147.JPG

stem_p6_149.JPG stem_p6_151.JPG stem_p6_154.JPG

stem_p6_155.JPG stem_p6_157.JPG stem_p6_158.JPG

stem_p6_160.JPG stem_p6_161.JPG stem_p6_162.JPG

stem_p6_164.JPG stem_p6_166.JPG stem_p6_167.JPG

stem_p6_168.JPG stem_p6_169.JPG stem_p6_172.JPG

stem_p6_173.JPG stem_p6_177.JPG stem_p6_178.JPG

stem_p6_182.JPG stem_p6_185.JPG stem_p6_187.JPG

stem_p6_188.JPG stem_p6_190.JPG stem_p6_192.JPG

stem_p6_194.JPG stem_p6_196.JPG stem_p6_199.JPG

stem_p6_201.JPG stem_p6_202.JPG stem_p6_203.JPG

stem_p6_205.JPG stem_p6_206.JPG stem_p6_207.JPG

stem_p6_209.JPG stem_p6_210.JPG stem_p6_211.JPG

stem_p6_212.JPG stem_p6_213.JPG stem_p6_214.JPG

stem_p6_215.JPG stem_p6_216.JPG stem_p6_217.JPG

stem_p6_220.JPG stem_p6_221.JPG stem_p6_222.JPG

stem_p6_228.JPG stem_p6_229.JPG stem_p6_231.JPG

stem_p6_232.JPG stem_p6_234.JPG stem_p6_235.JPG

stem_p6_240.JPG stem_p6_241.JPG stem_p6_242.JPG

stem_p6_243.JPG stem_p6_244.JPG stem_p6_246.JPG

stem_p6_247.JPG stem_p6_248.JPG stem_p6_249.JPG

stem_p6_251.JPG stem_p6_253.JPG stem_p6_254.JPG

stem_p6_255.JPG stem_p6_256.JPG stem_p6_257.JPG

stem_p6_258.JPG stem_p6_259.JPG stem_p6_261.JPG

stem_p6_262.JPG stem_p6_265.JPG stem_p6_267.JPG

stem_p6_269.JPG stem_p6_271.JPG stem_p6_272.JPG

stem_p6_273.JPG stem_p6_274.JPG stem_p6_275.JPG

stem_p6_276.JPG stem_p6_277.JPG stem_p6_279.JPG

stem_p6_280.JPG stem_p6_281.JPG stem_p6_283.JPG

stem_p6_284.JPG stem_p6_286.JPG stem_p6_287.JPG

stem_p6_288.JPG stem_p6_290.JPG stem_p6_292.JPG

stem_p6_293.JPG stem_p6_295.JPG stem_p6_297.JPG

stem_p6_299.JPG stem_p6_300.JPG stem_p6_302.JPG

stem_p6_304.JPG stem_p6_306.JPG stem_p6_307.JPG

stem_p6_308.JPG stem_p6_309.JPG stem_p6_310.JPG

stem_p6_311.JPG stem_p6_313.JPG stem_p6_315.JPG

stem_p6_317.JPG stem_p6_319.JPG stem_p6_321.JPG

stem_p6_323.JPG stem_p6_327.JPG stem_p6_328.JPG

stem_p6_331.JPG stem_p6_332.JPG stem_p6_334.JPG

stem_p6_336.JPG stem_p6_337.JPG stem_p6_338.JPG

stem_p6_339.JPG stem_p6_340.JPG stem_p6_341.JPG

stem_p6_342.JPG stem_p6_343.JPG stem_p6_344.JPG

stem_p6_346.JPG stem_p6_347.JPG stem_p6_348.JPG

stem_p6_349.JPG stem_p6_350.JPG stem_p6_351.JPG

stem_p6_352.JPG stem_p6_353.JPG stem_p6_354.JPG

stem_p6_355.JPG