วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

vesak62 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยและเพื่อรำลึกถึงคุณอันประเสริฐยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน ในวันนี้นับเป็นวันที่สำคัญของคนในศาสนาพุทธอย่างแท้จริง

vesak_0001.JPG vesak_0002.JPG vesak_0003.JPG

vesak_0004.JPG vesak_0005.JPG vesak_0006.JPG

vesak_0007.JPG vesak_0008.JPG vesak_0009.JPG

vesak_0010.JPG vesak_0011.JPG vesak_0012.JPG

vesak_0013.JPG vesak_0014.JPG vesak_0015.JPG

vesak_0016.JPG vesak_0017.JPG vesak_0018.JPG

vesak_0019.JPG vesak_0020.JPG vesak_0021.JPG

vesak_0022.JPG vesak_0023.JPG vesak_0024.JPG

vesak_0025.JPG vesak_0026.JPG vesak_0027.JPG

vesak_0028.JPG vesak_0029.JPG vesak_0030.JPG

vesak_0031.JPG vesak_0032.JPG vesak_0033.JPG

vesak_0034.JPG vesak_0035.JPG vesak_0036.JPG

vesak_0037.JPG vesak_0038.JPG vesak_0039.JPG

vesak_0040.JPG vesak_0041.JPG vesak_0042.JPG

vesak_0043.JPG vesak_0044.JPG vesak_0045.JPG

vesak_0046.JPG vesak_0047.JPG vesak_0048.JPG

vesak_0049.JPG vesak_0050.JPG vesak_0051.JPG

vesak_0052.JPG vesak_0053.JPG vesak_0054.JPG

vesak_0055.JPG vesak_0056.JPG vesak_0057.JPG

vesak_0058.JPG vesak_0059.JPG vesak_0060.JPG

vesak_0061.JPG vesak_0062.JPG vesak_0063.JPG

vesak_0064.JPG vesak_0065.JPG vesak_0066.JPG

vesak_0067.JPG vesak_0068.JPG vesak_0069.JPG

vesak_0070.JPG vesak_0071.JPG vesak_0072.JPG

vesak_0073.JPG vesak_0074.JPG vesak_0075.JPG

vesak_0076.JPG vesak_0077.JPG vesak_0078.JPG

vesak_0079.JPG vesak_0080.JPG vesak_0081.JPG

vesak_0082.JPG vesak_0083.JPG vesak_0084.JPG

vesak_0085.JPG vesak_0086.JPG vesak_0087.JPG

vesak_0088.JPG vesak_0089.JPG vesak_0090.JPG

vesak_0091.JPG vesak_0092.JPG vesak_0093.JPG

vesak_0094.JPG vesak_0095.JPG vesak_0096.JPG

vesak_0097.JPG vesak_0098.JPG vesak_0099.JPG

vesak_0100.JPG vesak_0101.JPG vesak_0102.JPG

vesak_0103.JPG vesak_0104.JPG vesak_0105.JPG

vesak_0106.JPG vesak_0107.JPG vesak_0108.JPG

vesak_0109.JPG vesak_0110.JPG vesak_0111.JPG

vesak_0112.JPG vesak_0113.JPG vesak_0114.JPG

vesak_0115.JPG vesak_0116.JPG vesak_0117.JPG

vesak_0118.JPG vesak_0119.JPG vesak_0120.JPG

vesak_0121.JPG vesak_0122.JPG vesak_0123.JPG

vesak_0124.JPG vesak_0125.JPG vesak_0126.JPG

vesak_0127.JPG vesak_0128.JPG vesak_0129.JPG

vesak_0130.JPG vesak_0131.JPG vesak_0132.JPG

vesak_0133.JPG vesak_0134.JPG vesak_0135.JPG

vesak_0136.JPG vesak_0137.JPG vesak_0138.JPG

vesak_0139.JPG vesak_0140.JPG vesak_0141.JPG

vesak_0142.JPG vesak_0143.JPG vesak_0144.JPG