กีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ 2562

sport day61 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจสดใส มีวินัย ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการให้อภัย รู้แพ้รู้ชนะ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

DSC_0536.JPG DSC_0537.JPG DSC_0538.JPG

DSC_0539.JPG DSC_0540.JPG DSC_0541.JPG

DSC_0542.JPG DSC_0543.JPG DSC_0544.JPG

DSC_0545.JPG DSC_0546.JPG DSC_0547.JPG

DSC_0548.JPG DSC_0549.JPG DSC_0550.JPG

DSC_0551.JPG DSC_0552.JPG DSC_0553.JPG

DSC_0554.JPG DSC_0555.JPG DSC_0556.JPG

DSC_0557.JPG DSC_0558.JPG DSC_0559.JPG

DSC_0560.JPG DSC_0561.JPG DSC_0562.JPG

DSC_0563.JPG DSC_0564.JPG DSC_0565.JPG

DSC_0566.JPG DSC_0567.JPG DSC_0568.JPG

DSC_0569.JPG DSC_0570.JPG DSC_0571.JPG

DSC_0572.JPG DSC_0573.JPG DSC_0574.JPG

DSC_0575.JPG DSC_0576.JPG DSC_0577.JPG

DSC_0578.JPG DSC_0579.JPG DSC_0580.JPG

DSC_0581.JPG DSC_0582.JPG DSC_0583.JPG

DSC_0584.JPG DSC_0585.JPG DSC_0586.JPG

DSC_0587.JPG DSC_0588.JPG DSC_0589.JPG

DSC_0590.JPG DSC_0591.JPG DSC_0592.JPG

DSC_0593.JPG DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG

DSC_0596.JPG DSC_0597.JPG DSC_0598.JPG

DSC_0599.JPG DSC_0600.JPG DSC_0601.JPG

DSC_0602.JPG DSC_0603.JPG DSC_0604.JPG

DSC_0605.JPG DSC_0606.JPG DSC_0607.JPG

DSC_0608.JPG DSC_0609.JPG DSC_0610.JPG

DSC_0611.JPG DSC_0612.JPG DSC_0613.JPG

DSC_0614.JPG DSC_0615.JPG DSC_0616.JPG

DSC_0617.JPG DSC_0618.JPG DSC_0619.JPG

DSC_0620.JPG DSC_0621.JPG DSC_0622.JPG

DSC_0623.JPG DSC_0624.JPG DSC_0625.JPG

DSC_0626.JPG DSC_0627.JPG DSC_0628.JPG

DSC_0629.JPG DSC_0630.JPG DSC_0631.JPG

DSC_0632.JPG DSC_0633.JPG DSC_0634.JPG

DSC_0635.JPG DSC_0636.JPG DSC_0637.JPG

DSC_0638.JPG DSC_0639.JPG DSC_0640.JPG

DSC_0641.JPG DSC_0642.JPG DSC_0643.JPG

DSC_0644.JPG DSC_0645.JPG DSC_0646.JPG

DSC_0647.JPG DSC_0648.JPG DSC_0649.JPG

DSC_0650.JPG DSC_0651.JPG DSC_0652.JPG

DSC_0653.JPG DSC_0654.JPG DSC_0655.JPG

DSC_0656.JPG DSC_0657.JPG DSC_0658.JPG

DSC_0659.JPG DSC_0660.JPG DSC_0661.JPG

DSC_0662.JPG DSC_0663.JPG DSC_0664.JPG

DSC_0665.JPG DSC_0666.JPG DSC_0667.JPG

DSC_0668.JPG DSC_0669.JPG DSC_0670.JPG

DSC_0671.JPG DSC_0672.JPG DSC_0673.JPG

DSC_0674.JPG DSC_0675.JPG DSC_0676.JPG

DSC_0677.JPG DSC_0678.JPG DSC_0679.JPG

DSC_0680.JPG DSC_0681.JPG DSC_0682.JPG

DSC_0683.JPG DSC_0684.JPG DSC_0685.JPG

DSC_0686.JPG DSC_0687.JPG DSC_0688.JPG

DSC_0689.JPG DSC_0690.JPG DSC_0691.JPG

DSC_0692.JPG DSC_0693.JPG DSC_0694.JPG

DSC_0695.JPG DSC_0696.JPG DSC_0697.JPG

DSC_0698.JPG DSC_0699.JPG DSC_0700.JPG

DSC_0701.JPG DSC_0702.JPG DSC_0703.JPG

DSC_0704.JPG DSC_0705.JPG DSC_0706.JPG

DSC_0707.JPG DSC_0708.JPG DSC_0709.JPG

DSC_0710.JPG DSC_0711.JPG DSC_0712.JPG

DSC_0713.JPG DSC_0714.JPG DSC_0715.JPG

DSC_0716.JPG DSC_0717.JPG DSC_0718.JPG

DSC_0719.JPG DSC_0720.JPG DSC_0721.JPG

DSC_0722.JPG DSC_0723.JPG DSC_0724.JPG

DSC_0725.JPG DSC_0726.JPG DSC_0727.JPG

DSC_0728.JPG DSC_0729.JPG DSC_0730.JPG

DSC_0731.JPG DSC_0732.JPG DSC_0733.JPG

DSC_0734.JPG DSC_0735.JPG DSC_0736.JPG

DSC_0737.JPG DSC_0738.JPG DSC_0739.JPG

DSC_0740.JPG DSC_0741.JPG DSC_0742.JPG

DSC_0743.JPG DSC_0744.JPG DSC_0745.JPG

DSC_0746.JPG DSC_0747.JPG DSC_0748.JPG

DSC_0749.JPG DSC_0750.JPG DSC_0751.JPG

DSC_0752.JPG DSC_0753.JPG DSC_0754.JPG

DSC_0755.JPG DSC_0756.JPG DSC_0757.JPG

DSC_0758.JPG DSC_0759.JPG DSC_0760.JPG

DSC_0761.JPG DSC_0762.JPG DSC_0763.JPG

DSC_0764.JPG DSC_0765.JPG DSC_0766.JPG

DSC_0767.JPG DSC_0768.JPG DSC_0769.JPG

DSC_0770.JPG DSC_0771.JPG DSC_0772.JPG

DSC_0773.JPG DSC_0774.JPG DSC_0775.JPG

DSC_0776.JPG DSC_0777.JPG DSC_0778.JPG

DSC_0779.JPG DSC_0780.JPG DSC_0781.JPG

DSC_0782.JPG DSC_0783.JPG DSC_0784.JPG

DSC_0785.JPG DSC_0786.JPG DSC_0787.JPG

DSC_0788.JPG DSC_0789.JPG DSC_0790.JPG

DSC_0791.JPG DSC_0792.JPG DSC_0793.JPG

DSC_0794.JPG DSC_0795.JPG DSC_0796.JPG

DSC_0797.JPG DSC_0798.JPG DSC_0799.JPG

DSC_0800.JPG DSC_0801.JPG DSC_0802.JPG

DSC_0803.JPG DSC_0804.JPG DSC_0805.JPG

DSC_0806.JPG DSC_0807.JPG DSC_0808.JPG

DSC_0809.JPG DSC_0810.JPG DSC_0811.JPG

DSC_0812.JPG DSC_0813.JPG DSC_0814.JPG

DSC_0815.JPG DSC_0816.JPG DSC_0817.JPG

DSC_0818.JPG DSC_0819.JPG DSC_0820.JPG

DSC_0821.JPG DSC_0822.JPG DSC_0823.JPG

DSC_0824.JPG DSC_0825.JPG DSC_0826.JPG

DSC_0827.JPG DSC_0828.JPG DSC_0829.JPG

DSC_0830.JPG DSC_0831.JPG DSC_0832.JPG

DSC_0833.JPG DSC_0834.JPG DSC_0835.JPG

DSC_0836.JPG DSC_0837.JPG DSC_0838.JPG

DSC_0839.JPG DSC_0840.JPG DSC_0841.JPG

DSC_0842.JPG DSC_0843.JPG DSC_0844.JPG

DSC_0845.JPG DSC_0846.JPG DSC_0847.JPG

DSC_0848.JPG DSC_0849.JPG DSC_0850.JPG

DSC_0851.JPG DSC_0852.JPG DSC_0853.JPG

DSC_0854.JPG DSC_0855.JPG DSC_0856.JPG

DSC_0857.JPG DSC_0858.JPG DSC_0859.JPG

DSC_0860.JPG DSC_0861.JPG DSC_0862.JPG

DSC_0863.JPG DSC_0864.JPG DSC_0865.JPG

DSC_0866.JPG DSC_0867.JPG DSC_0868.JPG

DSC_0869.JPG DSC_0870.JPG DSC_0871.JPG

DSC_0872.JPG DSC_0873.JPG DSC_0874.JPG

DSC_0875.JPG DSC_0876.JPG DSC_0877.JPG

DSC_0878.JPG DSC_0879.JPG DSC_0880.JPG

DSC_0881.JPG DSC_0882.JPG DSC_0883.JPG

DSC_0884.JPG DSC_0885.JPG DSC_0886.JPG

DSC_0887.JPG DSC_0888.JPG DSC_0889.JPG

DSC_0890.JPG DSC_0891.JPG DSC_0892.JPG

DSC_0893.JPG DSC_0894.JPG DSC_0895.JPG

DSC_0896.JPG DSC_0897.JPG DSC_0898.JPG

DSC_0899.JPG DSC_0900.JPG DSC_0901.JPG

DSC_0902.JPG DSC_0903.JPG DSC_0904.JPG

DSC_0905.JPG DSC_0906.JPG DSC_0907.JPG

DSC_0908.JPG DSC_0909.JPG DSC_0910.JPG

DSC_0911.JPG DSC_0912.JPG DSC_0913.JPG

DSC_0914.JPG DSC_0915.JPG DSC_0916.JPG

DSC_0917.JPG DSC_0918.JPG DSC_0919.JPG

DSC_0920.JPG DSC_0921.JPG DSC_0922.JPG

DSC_0923.JPG DSC_0924.JPG DSC_0925.JPG

DSC_0926.JPG DSC_0927.JPG DSC_0928.JPG

DSC_0929.JPG DSC_0930.JPG DSC_0931.JPG

DSC_0932.JPG DSC_0933.JPG DSC_0934.JPG

DSC_0935.JPG DSC_0936.JPG DSC_0937.JPG

DSC_0938.JPG DSC_0939.JPG DSC_0940.JPG

DSC_0941.JPG DSC_0942.JPG DSC_0943.JPG

DSC_0944.JPG DSC_0945.JPG DSC_0946.JPG

DSC_0947.JPG DSC_0948.JPG DSC_0949.JPG

DSC_0950.JPG DSC_0951.JPG DSC_0952.JPG

DSC_0953.JPG DSC_0954.JPG DSC_0955.JPG

DSC_0956.JPG DSC_0957.JPG DSC_0958.JPG

DSC_0959.JPG DSC_0960.JPG DSC_0961.JPG

DSC_0962.JPG DSC_0963.JPG DSC_0964.JPG

DSC_0965.JPG DSC_0966.JPG DSC_0967.JPG

DSC_0968.JPG DSC_0969.JPG DSC_0970.JPG

DSC_0971.JPG DSC_0972.JPG DSC_0973.JPG

DSC_0974.JPG DSC_0975.JPG DSC_0976.JPG

DSC_0977.JPG DSC_0978.JPG DSC_0979.JPG

DSC_0980.JPG DSC_0981.JPG DSC_0982.JPG

DSC_0983.JPG DSC_0984.JPG DSC_0985.JPG

DSC_0986.JPG DSC_0987.JPG DSC_0988.JPG

DSC_0989.JPG DSC_0990.JPG DSC_0991.JPG

DSC_0992.JPG DSC_0993.JPG DSC_0994.JPG

DSC_0995.JPG DSC_0996.JPG DSC_0997.JPG

DSC_0998.JPG DSC_0999.JPG DSC_1000.JPG

DSC_1001.JPG DSC_1002.JPG DSC_1003.JPG

DSC_1004.JPG DSC_1005.JPG DSC_1006.JPG

DSC_1007.JPG DSC_1008.JPG DSC_1009.JPG

DSC_1010.JPG DSC_1011.JPG DSC_1012.JPG

DSC_1013.JPG DSC_1014.JPG DSC_1015.JPG

DSC_1016.JPG DSC_1017.JPG DSC_1018.JPG

DSC_1019.JPG DSC_1020.JPG DSC_1021.JPG

DSC_1022.JPG DSC_1023.JPG DSC_1024.JPG

DSC_1025.JPG DSC_1026.JPG DSC_1027.JPG

DSC_1028.JPG DSC_1029.JPG DSC_1030.JPG

DSC_1031.JPG DSC_1032.JPG DSC_1033.JPG

DSC_1034.JPG DSC_1035.JPG