ค่ายนักเรียนเรียนร่วม ปี2561

multi learning61 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่นักเรียนเรียนร่วม ให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นๆ  การช่วยเหลือตนเอง  การเรียนรู้ตามศักยภาพ ฯลฯ 

DSC_0133.JPG DSC_0134.JPG DSC_0135.JPG

DSC_0136.JPG DSC_0137.JPG DSC_0138.JPG

DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG DSC_0141.JPG

DSC_0142.JPG DSC_0143.JPG DSC_0144.JPG

DSC_0145.JPG DSC_0146.JPG DSC_0147.JPG

DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG DSC_0150.JPG

DSC_0151.JPG DSC_0152.JPG DSC_0153.JPG

DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG DSC_0156.JPG

DSC_0157.JPG DSC_0158.JPG DSC_0159.JPG

DSC_0160.JPG DSC_0161.JPG DSC_0162.JPG

DSC_0163.JPG DSC_0164.JPG DSC_0165.JPG

DSC_0166.JPG DSC_0167.JPG DSC_0168.JPG

DSC_0169.JPG DSC_0170.JPG DSC_0171.JPG

DSC_0172.JPG DSC_0173.JPG DSC_0174.JPG

DSC_0175.JPG DSC_0176.JPG DSC_0177.JPG

DSC_0178.JPG DSC_0179.JPG DSC_0180.JPG

DSC_0181.JPG DSC_0182.JPG DSC_0183.JPG

DSC_0184.JPG DSC_0185.JPG DSC_0186.JPG

DSC_0187.JPG DSC_0188.JPG DSC_0189.JPG

DSC_0190.JPG DSC_0191.JPG DSC_0192.JPG

DSC_0193.JPG DSC_0194.JPG DSC_0195.JPG

DSC_0196.JPG DSC_0197.JPG DSC_0198.JPG

DSC_0199.JPG DSC_0200.JPG DSC_0201.JPG

DSC_0202.JPG DSC_0203.JPG DSC_0204.JPG

DSC_0205.JPG DSC_0206.JPG DSC_0207.JPG

DSC_0208.JPG DSC_0209.JPG DSC_0210.JPG

DSC_0211.JPG DSC_0212.JPG DSC_0213.JPG

DSC_0214.JPG DSC_0215.JPG DSC_0216.1.jpg

DSC_0216.2.jpg DSC_0216.3.jpg DSC_0216.JPG

DSC_0217.JPG DSC_0218.JPG DSC_0219.JPG

DSC_0220.JPG DSC_0221.JPG DSC_0222.JPG

DSC_0223.JPG DSC_0224.JPG DSC_0225.JPG

DSC_0226.JPG DSC_0227.JPG DSC_0228.JPG

DSC_0229.JPG DSC_0230.JPG DSC_0231.JPG

DSC_0232.JPG DSC_0233.JPG DSC_0234.JPG

DSC_0235.JPG DSC_0236.JPG DSC_0237.JPG

DSC_0238.JPG DSC_0239.JPG DSC_0240.JPG

DSC_0241.JPG DSC_0242.JPG DSC_0243.JPG

DSC_0244.JPG DSC_0245.JPG DSC_0247.JPG

DSC_0248.JPG DSC_0249.JPG DSC_0250.JPG

DSC_0251.JPG DSC_0252.JPG DSC_0253.JPG

DSC_0254.JPG DSC_0255.JPG DSC_0256.JPG

DSC_0257.JPG DSC_0258.JPG DSC_0259.JPG

DSC_0260.JPG DSC_0261.JPG