ค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม

multi learning63 

โรงเรียนวัดบางเตย จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความแตกต่างและมีความต้องการพิเศษ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาการทางสังคมและพัฒนาด้านจิตใจให้นักเรียนกลุ่มนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

DSC_2478.JPG DSC_2480.JPG DSC_2481.JPG

DSC_2482.JPG DSC_2483.JPG DSC_2484.JPG

DSC_2485.JPG DSC_2486.JPG DSC_2488.JPG

DSC_2489.JPG DSC_2490.JPG DSC_2491.JPG

DSC_2492.JPG DSC_2493.JPG DSC_2494.JPG

DSC_2495.JPG DSC_2496.JPG DSC_2497.JPG

DSC_2498.JPG DSC_2499.JPG DSC_2500.JPG

DSC_2501.JPG DSC_2502.JPG DSC_2503.JPG

DSC_2504.JPG DSC_2506.JPG DSC_2508.JPG

DSC_2509.JPG DSC_2510.JPG DSC_2511.JPG

DSC_2512.JPG DSC_2515.JPG DSC_2516.JPG

DSC_2517.JPG DSC_2519.JPG DSC_2520.JPG

DSC_2521.JPG DSC_2522.JPG DSC_2523.JPG

DSC_2525.JPG DSC_2526.JPG DSC_2527.JPG

DSC_2528.JPG DSC_2529.JPG DSC_2530.JPG

DSC_2533.JPG DSC_2534.JPG DSC_2535.JPG

DSC_2536.JPG DSC_2537.JPG DSC_2540.JPG

DSC_2541.JPG DSC_2542.JPG DSC_2543.JPG

DSC_2544.JPG DSC_2545.JPG DSC_2546.JPG

DSC_2547.JPG DSC_2548.JPG DSC_2549.JPG

DSC_2550.JPG DSC_2551.JPG DSC_2552.JPG

DSC_2553.JPG DSC_2554.JPG DSC_2555.JPG

DSC_2556.JPG DSC_2557.JPG DSC_2558.JPG

DSC_2559.JPG DSC_2560.JPG DSC_2561.JPG

DSC_2562.JPG DSC_2563.JPG DSC_2564.JPG

DSC_2565.JPG DSC_2566.JPG DSC_2567.JPG

DSC_2568.JPG DSC_2569.JPG DSC_2570.JPG

DSC_2571.JPG DSC_2572.JPG DSC_2573.JPG

DSC_2574.JPG DSC_2575.JPG DSC_2576.JPG

DSC_2577.JPG DSC_2578.JPG DSC_2579.JPG

DSC_2580.JPG DSC_2581.JPG DSC_2582.JPG

DSC_2583.JPG DSC_2584.JPG DSC_2585.JPG

DSC_2586.JPG DSC_2587.JPG DSC_2589.JPG

DSC_2590.JPG DSC_2611.JPG DSC_2612.JPG

DSC_2613.JPG DSC_2614.JPG DSC_2615.JPG

DSC_2616.JPG DSC_2619.JPG DSC_2620.JPG

DSC_2621.JPG DSC_2624.JPG DSC_2625.JPG

DSC_2626.JPG DSC_2627.JPG DSC_2628.JPG

DSC_2629.JPG DSC_2630.JPG DSC_2631.JPG

DSC_2632.JPG DSC_2633.JPG DSC_2634.JPG

DSC_2636.JPG DSC_2637.JPG DSC_2639.JPG

DSC_2641.JPG DSC_2642.JPG DSC_2643.JPG

DSC_2644.JPG DSC_2645.JPG DSC_2646.JPG

DSC_2647.JPG DSC_2648.JPG DSC_2649.JPG

DSC_2651.JPG DSC_2652.JPG DSC_2653.JPG

DSC_2654.JPG DSC_2655.JPG DSC_2656.JPG

DSC_2657.JPG DSC_2658.JPG DSC_2660.JPG

DSC_2661.JPG DSC_2663.JPG DSC_2664.JPG

DSC_2665.JPG